अयोध्या-काण्ड > भरत का मूर्छित होना, श्री राम के विषय में जानकारी लेनाHearing Guha's words about Rama, Bharata fell unconscious. Bharata eases himself thereafter and asks Guha to report further details about Rama. Guha informs that eventhough he offered various kinds of flood to Rama, the latter refused it. He adds that Rama Seetha and Lakshmana observed fasting for that night. Guha also informs Bharata that Lakshmana laid a bed of grass for Rama as well as Seetha to sleep theron and Lakshmana stood guarding Rama during the night, along with Guha and his kinsmen.
गुहस्य वचनम् श्रुत्वा भरतो भृशम् अप्रियम् |
ध्यानम् जगाम तत्र एव यत्र तत् श्रुतम् अप्रियम् || २-८७-१
Hearing those most disagreeable words from Guha, Bharata began to think deeply, directing his mind on Rama, of whom those unpleasant words were heard.
सुकुमारो महा सत्त्वः सिम्ह स्कन्धो महा भुजः |
पुण्डरीक विशाल अक्षः तरुणः प्रिय दर्शनः || २-८७-२
प्रत्याश्वस्य मुहूर्तम् तु कालम् परम दुर्मनाः |
पपात सहसा तोत्रैर् हृदि विद्ध इव द्विपः || २-८७-३
That gentle, extremely courageous and the mighty armed young prince, whose shoulders resembled a lion's his large eyes opening like a flowering lotus and having pleasing appearance, momentarily sighed and in his extreme anguish, sank to the ground suddenly like an elephant that has been wounded in the heart with goads.
भरतम् मुर्च्छितम् द्रुष्ट्वा विवर्णवदनो गुहः |
बभूव व्यथितस्तत्र भूमिकम्पे यथा द्रुमः || २-८७-४
Seeing Bharata unconscious, Guha growing pale, shook like a tree during an earthquake.
तद् अवस्थम् तु भरतम् शत्रुघ्नो अनन्तर स्थितः |
परिष्वज्य रुरोद उच्चैर् विसम्ज्नः शोक कर्शितः || २-८७-५
Shatrughna, who stood near, taking Bharata, who was in that unconscious state in his arms, becoming non-pulsed, cried loudly, overcome as he was with grief.
ततः सर्वाः समापेतुर् मातरो भरतस्य ताः |
उपवास कृशा दीना भर्तृ व्यसन कर्शिताः || २-८७-६
Then, all the queens, emaciated through fasting, extremely miserable, being unable to find consolation for the sad end of their lord, rushed towards Bharata.
ताः च तम् पतितम् भूमौ रुदन्त्यः पर्यवारयन् |
कौसल्या तु अनुसृत्य एनम् दुर्मनाः परिषस्वजे || २-८७-७
All of them, sobbing, surrounded Bharata who fell on the ground. Kausalya on her part, torn with grief and bending over him, embraced him.
वत्सला स्वम् यथा वत्सम् उपगूह्य तपस्विनी |
परिपप्रग्च्छ भरतम् रुदन्ती शोक लालसा || २-८७-८
That affectionate Kausalya, agitated as she was with grief and looking miserable, pressing him to her bosom as a cow its own calf, questioned Bharata (in the following words)
पुत्र व्याधिर् न ते कच्चित् शरीरम् परिबाधते |
अद्य राज कुलस्य अस्य त्वद् अधीनम् हि जीवितम् || २-८७-९
"O, son! I hope that no ailment afflicts your body. Now, the life of this royal race is indeed dependent on you."
त्वाम् दृष्ट्वा पुत्र जीवामि रामे सभ्रातृके गते |
वृत्ते दशरथे राज्नि नाथ एकः त्वम् अद्य नः || २-८७-१०
"O, son! Rama along with Lakshman has gone to the forest. The king Dasaratha is dead. I survive, looking on you. Now, you alone are the protector for us."
कच्चिन् न लक्ष्मणे पुत्र श्रुतम् ते किंचिद् अप्रियम् |
पुत्र वा ह्य् एकपुत्रायाः सह भार्ये वनम् गते || २-८७-११
"I hope you have not heard any unpleasant news about Lakshmana or about Rama my one and the only son who left for the forest along with his wife."
स मुहूर्तम् समाश्वस्य रुदन्न् एव महा यशाः |
कौसल्याम् परिसान्त्व्य इदम् गुहम् वचनम् अब्रवीत् || २-८७-१२
Bharata of great renown, easing himself well within a moment, consoled Kausalya and while still weeping, spoke to Guha (as follows)
भ्राता मे क्व अवसद् रात्रिम् क्व सीता क्व च लक्ष्मणः |
अस्वपत् शयने कस्मिन् किम् भुक्त्वा गुह शंस मे || २-८७-१३
"O, guha! Tell me where did Rama my brother as also Seetha and Lakshmana halt in the night? On what couch and eating what, did he repose?
सो अब्रवीद् भरतम् पृष्टो निषाद अधिपतिर् गुहः |
यद् विधम् प्रतिपेदे च रामे प्रिय हिते अतिथौ || २-८७-१४
Guha, the Lord of Nishadas, thrilling with rapture, spoke to Bharata about the manner in which he made arrangements for (feeding and reposing) his beloved and kind guest, Rama.
अन्नम् उच्च अवचम् भक्ष्याः फलानि विविधानि च |
रामाय अभ्यवहार अर्थम् बहु च उपहृतम् मया || २-८७-१५
"Various kinds of food and drink and different varieties of fruits were brought repeatedly by me to the presence of Rama for the purpose of his consumption."
तत् सर्वम् प्रत्यनुज्नासीद् रामः सत्य पराक्रमः |
न हि तत् प्रत्यगृह्णात् स क्षत्र धर्मम् अनुस्मरन् || २-८७-१६
Rama, the truly courageous man, refused all of them. Reminding himself of his warrior's statute, he could not accept it.
न ह्य् अस्माभिः प्रतिग्राह्यम् सखे देयम् तु सर्वदा |
इति तेन वयम् राजन्न् अनुनीता महात्मना || २-८७-१७
"O, Bharata! We were pacified by that high-souled Rama by saying thus: ' O, friend! We are not allowed to receive anything we must always be givers."
लक्ष्मणेन समानीतम् पीत्वा वारि महा यशाः |
औपवास्यम् तदा अकार्षीद् राघवः सह सीतया || २-८७-१८
"Rama, of great glory, then along with Seetha drank the water brought by Lakshman as observed fasting."
ततः तु जल शेषेण लक्ष्मणो अप्य् अकरोत् तदा |
वाग् यताः ते त्रयः संध्याम् उपासत समाहिताः || २-८७-१९
"Thereafter Lakshmana also drank the left-over water and those three practised silence together in that evening-twilight.
सौमित्रिः तु ततः पश्चाद् अकरोत् स्वास्तरम् शुभम् |
स्वयम् आनीय बर्हीम्षि क्षिप्रम् राघव कारणात् || २-८७-२०
"Lakshmana then personally brought a layer of Kusa grass and arranged a fittingly nice bed with it for Rama immediately."
तस्मिन् समाविशद् रामः स्वास्तरे सह सीतया |
प्रक्षाल्य च तयोः पादाउ अपचक्राम लक्ष्मणः || २-८७-२१
"Rama, along with Seetha, settled down on that bed. After washing their feet, Lakshmana went away to a distance."
एतत् तद् इन्गुदी मूलम् इदम् एव च तत् तृणम् |
यस्मिन् रामः च सीता च रात्रिम् ताम् शयिताउ उभौ || २-८७-२२
"Here at this fort of Ingndi Tree, on just this grass, on which both Rama and Seetha slept that night."
नियम्य पृष्ठे तु तल अन्गुलित्रवान् |
शरैः सुपूर्णाउ इषुधी परम् तपः |
महद् धनुः सज्यम् उपोह्य लक्ष्मणो |
निशाम् अतिष्ठत् परितो अस्य केवलम् || २-८७-२३
"Lakshmana, the scourge of his foe, wearing a glove of goha skin, strapping two quivers full of arrows on either side of his back and wielding a great stringed bow, remained on his part walking round Rama during that night."
ततः तु अहम् च उत्तम बाण चापधृक् |
स्थितो अभवम् तत्र स यत्र लक्ष्मणः |
अतन्द्रिभिर् ज्नातिभिर् आत्त कार्मुकैर् |
महा इन्द्र कल्पम् परिपालयमः तदा || २-८७-२४
"Wearing excellent arrows and a bow along with my vigilant kinsmen carrying their bows, I on my part remained near Lakshman, who was guarding Rama who vied with Indra the Lord of celestials."
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः