किष्किन्धा-काण्ड > लौटने का अवधि बीतने पे अंगद का दर, उपवास करके प्राणों के त्याद का प्राण
Angada proposes fast unto death as this troop of monkeys failed to find Seetha, and the timeframe fixed by Sugreeva has also lapsed, and if they return to Kishkindha, it is sure that Sugreeva takes them to task. As they are caught between the devil and the deep sea, Sugreeva and southern Indian Ocean, they resort to lay their lives by fasting unto death.

ततः ते ददृशुः घोरम् सागरम् वरुण आलयम् |
अपारम् अभिगर्जन्तम् घोरैः ऊर्मिभिः आकुलम् || ४-५३-१
Then they saw an inexorable ocean, the realm of Rain-god, tumultuous with out-roaring and implacable waves, and shoreless otherwhere. [4-53-1]
मयस्य माया विहितम् गिरि दुर्गम् विचिन्वताम् |
तेषाम् मासो व्यतिक्रान्तो यो राज्ञा समयः कृतः || ४-५३-२
Which month is set as timeframe for the monkeys by king Sugreeva that month passed off while the monkeys are searching mountains, impassable areas and within the cavity concocted by the wizardry of demon Maya. [4-53-2]
विन्ध्यस्य तु गिरेः पादे संप्रपुष्पित पादपे |
उपविश्य महात्मानः चिन्ताम् आपेदिरे तदा || ४-५३-३
Sitting on a foothill of Mt. Vindhya which is with fully flowered trees those virtue-souled monkeys are then driven in desperation. [4-53-3]
ततः पुष्पातिभाराग्राँल्ल्ताशतसमावृतान् -यद्वा -
ततः पुष्प अतिभार अग्रान् लता शत समावृतान् |
द्रुमान् वासन्तिकान् दृष्ट्वा बभूवुः भय शन्किताः || ४-५३-४
Then on seeing the treetops of spring season, weighty with flowers and enshrouded with hundreds of vines, they became incredulous with the fright of failing Sugreeva's timeframe. [4-53-4]
ते वसंतम् अनुप्राप्तम् प्रतिवेद्य परस्परम् |
नष्ट संदेश काल अर्था निपेतुर् धरणी तले || ४-५३-५
On discussing among themselves they found that spring season has arrived, and they also found the purpose of timely messaging about Seetha to Sugreeva is lost, thus they plumped down onto the surface of earth. [4-53-5]
ततः तान् कपि वृद्धान् च शिष्टान् चैव वनौकसः |
वाचा मधुरया अभाष्य यथावत् अनुमान्य च || ४-५३-६
स तु सिंह ऋषभ स्कंधः पीन आयत भुजः कपिः |
युवराजो महाप्राज्ञ अंगदो वाक्यम् अब्रवीत् || ४-५३-७
The crown prince and a great foreseer Angada, the monkey, whose nape of neck is leonine and bullish, arms lengthy and sturdy, then as usual paying respects to elderly monkeys greeted all of the forest dwellers and spoke this sentence in a modest voice. [4-53-6, 7]
शासनात् कपि राजस्य वयम् सर्वे विनिर्गताः |
मासः पूर्णो बिलस्थानाम् हरयः किम् न बुध्यते || ४-५३-८
"Oh, monkeys, we all have started at the command of the king of monkeys, and the month fixed by him is zeroed out while we were in Black Cavity. Are you aware of it?" Thus Angada started to speak his mind. [4-53-8]
वयम् आश्वयुजे मासि काल संख्या व्यवस्थिताः |
प्रस्थिताः सो अपि च अतीतः किम् अतः कार्यम् उत्तरम् || ४-५३-९
"We were sent out scheduling time calculating from the month of aashviiyuja nearly October. Even that time fixed for us has also lapsed. Thereby, what is to be done next? [4-53-9]
भवन्त प्रत्ययम् प्राप्ता नीति मार्ग विशारदाः |
हितेषु अभिरता भर्त्तुः निसृष्टाः सर्व कर्मसु || ४-५३-१०
"You all the pioneers in the pathway of principles, you have notched up the credibility of your king, you are all well-disposed in the well-being of your king, and you are the contrivers of any exploit. [4-53-10]
कर्मसु अप्रतिमाः सर्वे दिक्षु विश्रुत पौरुषाः |
माम् पुरस्कृत्य निर्याताः पिन्गाक्ष प्रतिचोदिताः || ४-५३-११
"All of you are unparalleled in all tasks, all your asperity is renowned in all directions, and all of you have come impelled by that ochreish eyed Sugreeva keeping me as your helmsman. [4-53-11]
इदानीम् अकृत अर्थानाम् मर्तव्यम् न अत्र संशयः |
हरि राजस्य संदेशम् अकृत्वा कः सुखी भवेत् || ४-५३-१२
"As of now our mission is incomplete hence we are scheduled to die, and there is no doubt about it. Who can be complacent by keeping the directive of monkey's king incomplete? [4-53-12]
आस्मिन् अतीते काले तु सुग्रीवेण कृते स्वयम् |
प्रायोपवेशनम् युक्तम् सर्वेषाम् च वन ओकसाम् || ४-५३-१३
"But in this matter of course, as the time set by Sugreeva is lapsed, it is appropriate for all of us forest dwelling monkeys to voluntarily undertake fasting unto death. [4-53-13]
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः स्वामि भावे व्यवस्थितः |
न क्षमिष्यति नः सर्वान् अपराध कृतो गतान् || ४-५३-१४
"Instinctively Sugreeva is a tormentor and now he is institutionalised in lordship, thus he will not condone any of us as we will be as good as transgressors if we were to return. [4-53-14]
अप्रवृत्तौ च सीतायाः पापम् एव करिष्यति |
तस्मात् क्षमम् इह अद्य एव गंतुम् प्रायोपविशनम् || ४-५३-१५
त्यक्त्वा पुत्रन् च दारान् च धनानि च गृहाणि च |
"Sugreeva commits sin alone in our respect by killing all of us as we failed in the facts about Seetha, therefore it is pertinent to enter upon fasting unto, leaving off our sons, wives, riches and houses and homes, too. [4-53-15, 16a]
ध्रुवम् नः हिंसते राजा सर्वान् प्रतिगतान् इतः || ४-५३-१६
वधेन अप्रतिरूपेण श्रेयान् मृत्युः इह एव नः |
"That king Sugreeva definitely and freakishly tortures all of us on our going back futilely, hence suicide at this place is justifiable for all us. [4-53-16b, c]
न च अहम् यौवराज्येन सुग्रीवेण अभिषेचितः || ४-५३-१७
नरेन्द्रेण अभिषिक्तो अस्मि रामेण अक्लिष्ट कर्मणा |
"I am not anointed to crown-princedom by Sugreeva, but I am anointed by the unbigoted Rama, the king of people. [4-53-17b, 18a]
स पूर्वम् बद्ध वैरो माम् राजा दृष्ट्वा व्यतिक्रमम् || ४-५३-१८
घातयिष्यति दण्डेन तीक्ष्णेन कृत निश्चयः |
"That king Sugreeva who is already bound up in animosity with my father, and thus with me too, now on observing me transgressing his directive will decisively wish to liquidate me by a tyrannous victimisation. [4-53-18a, 19a]
किम् मे सुहृद्भिः व्यसनम् पश्यद्भिः जीवितांतरे |
इह एव प्रायम् आसिष्ये पुण्ये सागर रोधसि ||| ४-५३-१९
"Of what use is the witnessing of my kith and kin at me when I am tortured in the prime of my life, hence here on this sacred seashore alone I will outwait my death fasting unto it." Thus Angada said to all the monkeys. [4-53-19b, c]
एतत् श्रुत्वा कुमारेण युव राजेन भाषितम् |
सर्वे ते वानर श्रेष्ठाः करुणम् वाक्यम् अब्रुवन् || ४-५३-२०
On hearing all that uttered by that youngish Angada, the crown prince, all of those prominent Vanara-s sympathetically spoke these words. [4-53-20]
तीक्ष्णः प्रकृत्या सुग्रीवः प्रिया रक्तः च राघवः |
समीक्ष्य अकृत कार्यान् तु तस्मिन् च समये गते || ४-५३-२१
अदृष्टायाम् च वैदेह्याम् दृष्ट्वा चैव समागतान् |
राघव प्रिय कामाय घातयिष्यति असंशयम् || ४-५३-२२
"Instinctively Sugreeva is a hot-tempered vanara and Raghava is interested in his beloved wife. The timeframe is lapsed and Vaidehi is unspotted. If we go back to Kishkindha now, on seeing us returning without completing our assignment, and with a thinking to satisfy Rama Sugreeva wishes to liquidate us without any doubt. [4-53-21, 22]
न क्षमम् च अपराद्धानाम् गमनम् स्वामि पार्श्वतः |
प्रधानबूताः च वयम् सुग्रीवस्य समागताः || ४-५३-२३
"It will be inexcusable for the culprits to pass at the sideways of lords, then where is the question of their coming into king's audience, and we should be barefaced to return because we are all the chieftains of Sugreeva who are coordinated and sent here. [4-53-23]
इह एव सीताम् अन्वीक्ष्य प्रवृत्तिम् उपलभ्य वा |
नः चेत् गच्छाम तम् वीरम् गमिष्यामो यम क्षयम् || ४-५३-२४
"If we do not return to that champion Sugreeva on searching somewhere here for Seetha, or on our educing some information about her, we will rather enter the realm of Yama, the Terminator." Thus the other monkeys discussed among themselves. [4-53-24]
प्लवंगमानाम् तु भय अर्दितानाम्
श्रुत्वा वचः तार इदम् बभाषे |
अलम् विषादेन बिलम् प्रविश्य
वसाम सर्वे यदि रोचते वः || ४-५३-२५
On hearing the words of fly-jumpers, who are tormented by fear of Sugreeva, Lt. Tara spoke this to them, "enough is your desperation, if you all are interested let us enter that cave again where we can live. [4-53-25]
इदम् हि माया विहितम् सुदुर्गमम्
प्रभूत वृक्ष उदक भोज्य पेयम् |
इह अस्ति नः न एव भयम् पुरंदरात्
न राघवात् वानर राजतो अपि वा || ४-५३-२६
"That highly impassable cavity is contrived by the demon Maya and it is abundant with trees, water, eatables and potables, and there is no fear even from Indra in that cavity, nor from Raghava, nor from Sugreeva, the king of monkeys." So said Lt. Tara to all. [4-53-26]
श्रुत्वा अंगदस्य अपि वचो अनुकूलम्
ऊचुः च सर्वे हरयः प्रतीताः |
यथा न हन्येम तथा विधानम्
असक्तम् अद्य एव विधीयताम् नः || ४-५३-२७
On hearing Angada's words, as well as the words of Lt. Tara that are trended to Angada's words, all the monkeys compliantly spoke with believability, "in which way we all will not be killed that way may be waymarked, and promptly make it happen now only." So said all the monkeys to Angada. [4-53-27]
इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये किष्किन्ध काण्डे त्रि पंचाशः सर्गः