अयोध्या-काण्ड > श्री राम की कुश शय्या देखके भरत का उद्गारBharata and his minister approach the foot of Angudi tree, where Rama has slept on a grass-bed on the ground. Bharata feels bad that on his account, Rama and Seetha were to sleep on such a grass-bed. He thinks that the city of Ayodhya is plunged in desolation, because of the death of Dasaratha and the exile of Rama to the forest. Bharata further takes an owe that like Rama, he will also henceforth sleep on grass with his locks matted, wearing robes of bark and living only on roots and fruits. He says that if Rama refuses his appeal to occupy the throne of Ayodhya, he also will stay back in the forest along with Rama.
तत् श्रुत्वा निपुणम् सर्वम् भरतः सह मन्त्रिभिः |
इन्गुदी मूलम् आगम्य राम शय्याम् अवेक्ष्य ताम् || २-८८-१
अब्रवीद् जननीः सर्वा इह तेन महात्मना |
शर्वरी शयिता भूमाउ इदम् अस्य विमर्दितम् || २-८८-२
Having heard all that perfectly, Bharata approached the foot of Ingudi Tree along with his ministers and gazed on that grass-bed on which Rama had slept. Thereafter, he said to all his mothers as follows: "It is here that the magnanimous hero laid himself for that night, his limbs pressing the earth."
महा भाग कुलीनेन महा भागेन धीमता |
जातो दशरथेन ऊर्व्याम् न रामः स्वप्तुम् अर्हति || २-८८-३
"Born of the great and segacious Dasaratha in an illustrious family, Rama verily does not desrve to sleep on this bare earth!"
अजिन उत्तर संस्तीर्णे वर आस्तरण संचये |
शयित्वा पुरुष व्याघ्रः कथम् शेते मही तले || २-८८-४
"How could Rama the tiger among men, who used to sleep on a couch horded with rich cushions covered with superior hairy skins of antelopes, sleep on a bare floor?"
प्रासाद अग्र विमानेषु वलभीषु च सर्वदा |
हैम राजत भौमेषु वर आस्त्ररण शालिषु || २-८८-५
पुष्प संचय चित्रेषु चन्दन अगरु गन्धिषु |
पाण्डुर अभ्र प्रकाशेषु शुक सम्घ रुतेषु च || २-८८-६
प्रासादवरवर्येषु शीतवत्सु सुगन्धिषु |
उषित्वा मेरुकल्पेषु कृतकांचनभित्तिषु || २-८८-७
गीत वादित्र निर्घोषैर् वर आभरण निह्स्वनैः |
मृदन्ग वर शब्दैः च सततम् प्रतिबोधितः || २-८८-८
बन्दिभिर् वन्दितः काले बहुभिः सूत मागधैः |
गाथाभिर् अनुरूपाभिः स्तुतिभिः च परम्तपः || २-८८-९
"Having ever dwelt in palaces, the upper apartments resembling the chariots of the gods and in turrets, furnished with excellent carpets decked with heaps of flowers, perfumed with sandal and aloes, like unto a bright and towering cloud, re-echoing to the cries of parrots, suprassing the finest of palaces, which wre cool and fragrant with perfules, as unto Mount Meru with its golden walls, where in that palace he was awakened at the fitting time by sogns and music from various instruments, tinkling of ornaments and the excellent sounds of clay tomtoms, glorified by many panegyrists, bards and ministrels throught appropriate ballads and songs of praise."
अश्रद्धेयम् इदम् लोके न सत्यम् प्रतिभाति मा |
मुह्यते खलु मे भावः स्वप्नो अयम् इति मे मतिः || २-८८-१०
"This ( such a prince becoming like this) is unbelievable in the world and does not appear true to me. My mind is indeed bewildered. I wish that it were a dream."
न नूनम् दैवतम् किंचित् कालेन बलवत्तरम् |
यत्र दाशरथी रामो भूमाउ एवम् शयीत सः || २-८८-११
"Surely even a deity is not a little more powerful than Time (the will of god), since that Rama, the son of Dasaratha has to sleep on the bare ground!"
विदेह राजस्य सुता सीता च प्रिय दर्शना |
दयिता शयिता भूमौ स्नुषा दशरथस्य च || २-८८-१२
"Even Seetha the daughter of the king of videha, lovely to look upon and the cherished daughter-in-law of Dasaratha has to sleep on the floor!"
इयम् शय्या मम भ्रातुर् इदम् हि परिवर्तितम् |
स्थण्डिले कठिने सर्वम् गात्रैर् विमृदितम् तृणम् || २-८८-१३
"This is the bed of my elder brother. Here are indeed the blessed marks of his changing sides, in the form of all the blades of Kusa grass, trampled by his limbs on the hard ground."
मन्ये साभरणा सुप्ता सीता अस्मिन् शयने तदा |
तत्र तत्र हि दृश्यन्ते सक्ताः कनक बिन्दवः || २-८८-१४
"I think the blessed Seetha has slept on this bed along with her jewels for, some particles of gold appear to be stuck up, here and there."
उत्तरीयम् इह आसक्तम् सुव्यक्तम् सीतया तदा |
तथा ह्य् एते प्रकाशन्ते सक्ताः कौशेय तन्तवः || २-८८-१५
"It is very clear that the upper garment of Seetha got entangled with these blades here at that time. That is why, these silk-threads appear stuck to them."
मन्ये भर्तुः सुखा शय्या येन बाला तपस्विनी |
सुकुमारी सती दुह्खम् न विजानाति मैथिली || २-८८-१६
"I think the bed of her husband is sweet to a woman and thought Seetha is young and unfortunate, yet however delicate she be, she would experience no suffering."
हा हन्तास्मि नृशंसोऽहम् यत्सभार्यः कृतेमम |
ईदृशीं राघवः शय्यामधिशेते ह्यानाथवत् || २-८८-१७
"Alas! I am a cruel man because on my account, Rama, like an orphan, along with his wife slept on such a bed."
सार्वभौम कुले जातः सर्व लोक सुख आवहः |
सर्व लोक प्रियः त्यक्त्वा राज्यम् प्रियम् अनुत्तमम् || २-८८-१८
कथम् इन्दीवर श्यामो रक्त अक्षः प्रिय दर्शनः |
सुख भागी च दुह्ख अर्हः शयितो भुवि राघवः || २-८८-१९
"How can Rama, born in the race of monarchs, highly honoured by the entire world, beloved of all the people, having a dark complexion as that of a blue-lotus, having red eyes, lovely to look at who is entittled for comfort and who is not worthy of suffering, sleep on the gound, abandoning excellent kingdom and comfort?"
धन्यः खलु महाभागो लक्ष्मणः शुभलक्षमणः |
भ्रातरम् विषमे काले यो राममनुवर्तते || २-८८-२०
"Lakshmana, having auspicious marks on his body and an exceedingly lucky man, who accompanied his elder brother Rama in times of adversity in indeed a fortunate man."
सिद्ध अर्था खलु वैदेही पतिम् या अनुगता वनम् |
वयम् संशयिताः सर्वे हीनाः तेन महात्मना || २-८८-२१
"Seetha, who went together with her husband to the forest, is indeed an accomplished woman. All of us, deprived of the highly virtuous Rama, are an unsettled lot."
अकर्ण धारा पृथिवी शून्या इव प्रतिभाति मा |
गते दशरथे स्वर्गे रामे च अरण्यम् आश्रिते || २-८८-२२
"Dasaratha went to heaven. Rama is dwelling in the forest. this kingdom appears to me as a boat without ahelmsman."
न च प्रार्थयते कश्चिन् मनसा अपि वसुंधराम् |
वने अपि वसतः तस्य बाहु वीर्य अभिरक्षिताम् || २-८८-२३
"Even if staying in the forest, Rama protects this earth with the power of his arms. Hence, nobdy can think even in his mind, to invade this kingdom."
शून्य सम्वरणा रक्षाम् अयन्त्रित हय द्विपाम् |
अपावृत पुर द्वाराम् राज धानीम् अरक्षिताम् || २-८८-२४
अप्रहृष्ट बलाम् न्यूनाम् विषमस्थाम् अनावृताम् |
शत्रवो न अभिमन्यन्ते भक्ष्यान् विष कृतान् इव || २-८८-२५
"Without guards to watch over its ramparts, with its unrestrained horses and elephants, with its city-gates laid open, without any defenders, denuded of its happy army, plunged in desolation in difficulties and exposed, that royal capital of Ayodhya will be shunned like poisoned food even by the enemies."
अद्य प्रभृति भूमौ तु शयिष्ये अहम् तृणेषु वा |
फल मूल अशनो नित्यम् जटा चीराणि धारयन् || २-८८-२६
"From today onwards, I shall sleep on the earth or on the grass, with my locks matted, wearing robes of bark and by all means living on fruits and roots."
तस्य अर्थम् उत्तरम् कालम् निवत्स्यामि सुखम् वने |
तम् प्रतिश्रवम् आमुच्य न अस्य मिथ्या भविष्यति || २-८८-२७
"For the rest of his exile, on behalf of Rama, I shall dwell cheerfully in the forest, thereby discharging that promise so that the vows of Rama shall not have been made in vain."
वसन्तम् भ्रातुर् अर्थाय शत्रुघ्नो मा अनुवत्स्यति |
लक्ष्मणेन सह तु आर्यो अयोध्याम् पालयिष्यति || २-८८-२८
"Shatrughna will bear company with me, residing in the forest on behalf of Rama. My elder brother, Rama along with Lakshmana will protect Ayodhya."
अभिषेक्ष्यन्ति काकुत्स्थम् अयोध्यायाम् द्विजातयः |
अपि मे देवताः कुर्युर् इमम् सत्यम् मनो रथम् |
प्रसाद्यमानः शिरसा मया स्वयम् |
बहु प्रकारम् यदि न प्रपत्स्यते || २-८८-२९
"Rama will be enthroned in ayodhya, by Brahmanas the Twice-born! May the gods grant that my desire be made a reality."
ततोन्रुवत्सयामि चिराय राघवम् |
वनेचरम् नह्रुति माम्रुपेक्षित्रुम् || २-८८-३०
"Should Rama not accept the respectful appeals made in many a way by me, I shall follow the foot steps of Rama for any length of time he roams about in the forest thereafter. He ought not to refuse this grace to me."
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः