युद्ध-काण्ड > सारण का रावण को पृथक पृथक वनर यूथपतियों का परिचय देनाHearing the submission of Sarana, Ravana climbs up the roof of his palace and sees the entire army of monkeys from there. Ravana enquires about the various monkey leaders and Sarana shows him Nila, Angada, Nala, Sweta, Kumuda, Rambha, Sarabha, Panasa, Vinata and Krathana the army-generals along with their distinguishing characterestics.
तद् वचः पथ्यम् अक्लीबम् सारणेन अभिभाषितम् |
निशम्य रावणो राजा प्रत्यभाषत सारणम् || ६-२६-१
Hearing those words, which were truthful and coward less, as spoken by Sarana, the king Ravana spoke to Sarana as follows:
यदि माम् अभियुन्जीरन् देव गन्धर्व दानवाः |
न एव सीताम् प्रदास्यामि सर्व लोक भयाद् अपि || ६-२६-२
"I do not give Seetha even if the celestials, celestial musicians or demons attack me or even if there is a terror from all the worlds."
त्वम् तु सौम्य परित्रस्तो हरिभिर् निर्जितो भृशम् |
प्रतिप्रदानम् अद्य एव सीतायाः साधु मन्यसे || ६-२६-३
"O, gentle one! As you were harassed very much by the monkeys and hence fearful; you are thingking of giving back Seetha now itself as good."
को हि नाम सपत्नो माम् समरे जेतुम् अर्हति |
इति उक्त्वा परुषम् वाक्यम् रावणो राक्षस अधिपः || ६-२६-४
आरुरोह ततः श्रीमान् प्रासादम् हिम पाण्डुरम् |
बहु ताल समुत्सेधम् रावणो अथ दिदृक्षया || ६-२६-५
"Which enemy can defeat me in battle?" The illustrious Ravana, the lord of demons, causing the world to cry, spoke harsh words as aforesaid and then from there ascended the roof of his palace which was shining white like his snow and which was equal to the height his snow and which was equal to the height of several palmyrah trees, with a desire to see the army of monkeys."
ताभ्याम् चराभ्याम् सहितो रावणः क्रोध मूर्चितः |
पश्यमानः समुद्रम् च पर्वतामः च वनानि च || ६-२६-६
ददर्श पृथिवी देशम् सुसम्पूर्णम् प्लवम् गमैः |
Ravana, stupefied with anger, along with his spies, saw that ocean, the mountains and the forests and beheld the entire land completely filled with monkeys."
तद् अपारम् असम्ख्येयम् वानराणाम् महद् बलम् || ६-२६-७
आलोक्य रावणो राजा परिपप्रच्च सारणम् |
Seeing that great army of monkeys, which was boundless and intolerable, the king Ravana asked Sarana as follows:-
एषाम् वानर मुख्यानाम् के शूराः के महाबलाः || ६-२६-८
के पूर्वम् अभिवर्तन्ते महाउत्साहाः समन्ततः |
"Which monkeys are important among them? Who are valiant ones? Who are the very strong ones? Who will stay in front at all places, with great energy?"
केषाम् शृणोति सुग्रीवः के वा यूथप यूथपाः || ६-२६-९
सारण आचक्ष्व मे सर्वम् के प्रधानाः प्लवम् गमाः |
"To whom Sugreeva will hear? Who are the generals of the commanders of the monkey-heads? What is the influence of the monkeys? O, Sarana! Tell me all."
सारणो राक्षस इन्द्रस्य वचनम् परिपृच्चतः || ६-२६-१०
आचचक्षे अथ मुख्यज्ञो मुख्यांस् तांस् तु वन ओकसः |
Then, Sarana who knew the chiefs of monkeys, spoke the following words about the chiefs of the monkeys i them, to the lord of demons who was enquiring about them."
एष यो अभिमुखो लंकाम् नर्दंस् तिष्ठति वानरः || ६-२६-११
यूथपानाम् सहस्राणाम् शतेन परिवारितः |
यस्य घोषेण महता सप्राकारा सतोरणा || ६-२६-१२
लंका प्रवेपते सर्वा सशैल वन कानना |
सर्व शाखा मृग इन्द्रस्य सुग्रीवस्य महात्मनः || ६-२६-१३
बल अग्रे तिष्ठते वीरो नीलो नाम एष यूथपः |
"He, the valiant one, who holds his arms high, who tramples the earth under his feet as he marches, whose face is turned towards Lanka, who in fury is knitting his brows very much, who is resembling a mountain- peak in stature, who is like filaments of a louts in hue, who is excess of anger continuously lashes out his tail and the swish of which is heard in ten regions, he is the prince named Angada, anointed by Sugreeva the king of monkeys and is challenging you to the battle."
बाहू प्रगृह्य यः पद्भ्याम् महीम् गच्चति वीर्यवान् || ६-२६-१४
लंकाम् अभिमुखः कोपाद् अभीक्ष्णम् च विजृम्भते |
गिरि शृन्ग प्रतीकाशः पद्म किन्जल्क सम्निभः || ६-२६-१५
स्फोटयति अभिसम्रब्धो लान्गूलम् च पुनः पुनः |
यस्य लान्गूल शब्देन स्वनन्ति इव दिशो दश || ६-२६-१६
एष वानर राजेन सुर्ग्रीवेण अभिषेचितः |
यौवराज्ये अन्गदो नाम त्वाम् आह्वयति सम्युगे || ६-२६-१७
"He, the valiant one, who holds his arms high, who tramples the earth under his feet as he marches, whose face is turned towards Lnaka, who in fury is knitting his brows very much, who is remsebling amountain- peak in stature, who is like filaments ofa louts in hue, who is excess of anger continuously lashes out his tail and the swish of hwich is heard in ten regious, he is the prince named Angada, anointed by Sugreeva the king of monkeys and is challenging you to the battle."
वालिनः सदृशः पुत्रः सुग्रीवस्य सदा प्रियः |
राघवार्थे पराक्रान्तः शक्रार्थे वरुणो यथा || ६-२६-१८
"This Angada, a worthy son of Vali and always dear to Sugreeva, is coming forwards for Rama's interests, as Varuna is to Indra's."
एतस्य सा मतिः सर्वा यद्दृष्टा जनकात्मजा |
हनूमता वेगवता राघवस्य हितैषिणा || ६-२६-१९
"It is all due to Angada's design that Seetha was found by Hanuman, who is a swift monkey and a well-wisher of Rama."
बहूनि वानरेन्द्राणामेष यूथानि वीर्यवान् |
परिगृह्याभियाति त्वाम् स्वेनानीकेन मर्दितुम् || ६-२६-२०
"This valiant Angada, bringing along with him innumerable cheifs of monkeys, is approaching to crush you, with the help of his own army."
अनुवालिसुतस्यापि बलेन महता वृतः |
वीरस्तिष्ठति सम्ग्रामे सेतुहेतुरयम् नलः || ६-२६-२१
"Surrounded by a large army, here stands the valiant Nala the creator of the bridge, next to Angada the son of Vali, prepared for the battle."
ये तु विष्टभ्य गात्राणि क्ष्वेडयन्ति नदन्ति च |
उत्थाय च विजृम्भन्ते क्रोधेन हरि पुम्गवाः || ६-२६-२२
एते दुष्प्रसहा घोराः चण्डाः चण्ड पराक्रमाः |
अष्टौ शत सहस्राणि दश कोटि शतानि च || ६-२६-२३
य एनम् अनुगच्चन्ति वीराः चन्दन वासिनः |
एष आशंसते लंकाम् स्वेन अनीकेन मर्दितुम् || ६-२६-२४
"These excellent monkeys, numbering a thousand crores and eight lakhs, lodging in sandalwood groves, yelling with a lion's roar and having stiffened their limbs, are knitting their eye=brows raised in anger. These valiant monkeys, who are terrific and fierceful having a feroceous zeal are going after Nala. Nala himself with his aforesaid army aspires to smash Lanka forthwith."
श्वेतो रजत सम्काशः सबलो भीम विक्रमः |
बुद्धिमान् वानरः शूरस् त्रिषु लोकेषु विश्रुतः || ६-२६-२५
तूर्णम् सुग्रीवम् आगम्य पुनर् गच्चति वानरः |
विभजन् वानरीम् सेनाम् अनीकानि प्रहर्षयन् || ६-२६-२६
"A monkey called Sweta of sivlver hue who is quick-witted and cleaver, of terricfic prowess and a warrior renowned in the three worlds, has come to Sugreeva swiftly, dividing the army of monkeys and brining great delight to the troops, he goes back at once."
यः पुरा गोमती तीरे रम्यम् पर्येति पर्वतम् |
नाम्ना सम्कोचनो नाम नाना नग युतो गिरिः || ६-२६-२७
तत्र राज्यम् प्रशास्ति एष कुमुदो नाम यूथपः |
यो असौ शत सहस्राणाम् सहस्रम् परिकर्षति || ६-२६-२८
यस्य वाला बहु व्यामा दीर्घ लान्गूलम् आश्रिताः |
ताम्राः पीताः सिताः श्वेताः प्रकीर्णा घोर कर्मणः || ६-२६-२९
अदीनो रोषणः चण्डः सम्ग्रामम् अभिकान्क्षति |
एष एव आशंसते लंकाम् स्वेन अनीकेन मर्दितुम् || ६-२६-३०
"There was mountain called Ramya, on the banks of River Gomati. That mountain filled with various kinds of trees was also called Samrochana. An army-chief, named Kumuda used to roam around that mountainous region. He also used to rule that kingdom. He is the leader for lakhs of monkeys. He has a very long hair-coppery, yellow, pale and white and hideous to cook upon- thrown about on his tail is the intrepid and fierceful monkey called Kanda. He yearns to fight and boast that he with destroy Lanka his forces."
यस् त्व् एष सिम्ह सम्काशः कपिलो दीर्घ केसरः |
निभृतः प्रेक्षते लंकाम् दिधक्षन्न् इव चक्षुषा || ६-२६-३१
विन्ध्यम् कृष्ण गिरिम् सह्यम् पर्वतम् च सुदर्शनम् |
राजन् सततम् अध्यास्ते रम्भो नाम एष यूथपः || ६-२६-३२
शतम् शत सहस्राणाम् त्रिंशच् च हरि यूथपाः |
यम् यान्तम् वानरा घोराश्चण्डाश्चण्ड्पराक्रमाः || ६-२६-३३
परिवार्य अनुगच्चन्ति लंकाम् मर्दितुम् ओजसा |
"O, king! He who resembles a tawny lion with a long mane and who is looking at Lanka attentively as though he wishes to consume it with his glasses, who dwells mostly on the mountains of Krishna and Sahya of Vindhya range of pleasing aspect, is the General named Rambha. Three thousand crores of excellent monkeys, who are formidable of impetuous valour and vigour, surround him who is marching ahead and follow in his goot-sets to destroy Lanka."
यस् तु कर्णौ विवृणुते जृम्भते च पुनः पुनः || ६-२६-३४
न च सम्विजते मृत्योर् न च यूथाद् विधावति |
प्रकम्पते च रोषेन तिर्यक्च पुनरीक्षते || ६-२६-३५
पश्यन् लाङ्गूलमपि च क्स्वेडत्येष महाबलः |
महाबलो वीत भयो रम्यम् साल्वेय पर्वतम् || ६-२६-३६
राजन् सततम् अध्यास्ते शरभो नाम यूथपः |
"O, king! Look! The one who is yawning continuously and shaking his ears, he who does not have fear of death, he who never retreats from a battle, but violently moves with rage, who again sees obliquely, he who lashes out his tail and roars like a lion with great vigour, he who constantly dwells on the lovely Salveya mountain, he is Sarabha by name, the commander of monkeys with immense energy and devoid of fear."
एतस्य बलिनः सर्वे विहारा नाम यूथपाः || ६-२६-३७
राजन् शत सहस्राणि चत्वारिंशत् तथैव च |
"O, king! All his one lakh and forty thousand army-chiefs called Viharas* are strong.
यस् तु मेघ इव आकाशम् महान् आवृत्य तिष्ठति || ६-२६-३८
मध्ये वानर वीराणाम् सुराणाम् इव वासवः |
भेरीणाम् इव सम्नादो यस्य एष श्रूयते महान् || ६-२६-३९
घोरः शाखा मृग इन्द्राणाम् सम्ग्रामम् अभिकान्क्षताम् |
एष पर्वतम् अध्यास्ते पारियात्रम् अनुत्तमम् || ६-२६-४०
युद्धे दुष्प्रसहो नित्यम् पनसो नाम यूथपः |
"The one who is like a great cloud, enveloping the space and who stays in teh middle of monkey-warriors like Indra the god of celestials, the great voice of whose monkeys wishing for battle is heard like the roll of drums, is the General named Panasa, who is always invincible in battle. He dwells in Pariyatra, a mountain that is exceeded by none in height."
एनम् शत सहस्राणाम् शत अर्धम् पर्युपासते || ६-२६-४१
यूथपा यूथप श्रेष्ठम् येषाम् यूथानि भागशः |
Troop-commanders numbering fifty lakhs commanding separate units attend obediently to him, who is excellent among the Generals."
यस् तु भीमाम् प्रवल्गन्तीम् चमूम् तिष्ठति शोभयन् || ६-२६-४२
स्थिताम् तीरे समुद्रस्य द्वितीय इव सागरः |
एष दर्दर सम्काशो विनतो नाम यूथपः || ६-२६-४३
पिबमः चरति पर्णाशाम् नदीनाम् उत्तमाम् नदीम् |
षष्टिः शत सहस्राणि बलम् अस्य प्लवम् गमाः || ६-२६-४४
"He who is encamped with sixty lakhs monkeys as his army-strength on the sea-shore like unto a second ocean is the commander called Vinata who resembles Dardura mountain (in size) and is positioned there lending charm to the formidable army marching ahead and moves about, drinking the water of River Vena, the foremost of all rivers."
त्वाम् आह्वयति युद्धाय क्रथनो नाम यूथपः |
विक्रान्ता बलवन्तश्च यथा यूथानि भागशः || ६-२६-४५
"A monkey called krathana, keeping the courageous, strong monkeys and the army-lieutenants in separate units, is inviting you for the battle."
यस् तु गैरिक वर्ण आभम् वपुः पुष्यति वानरः |
अवमत्य सदा सर्वान्वानरान् बलदर्पितः || ६-२६-४६
गवयो नाम तेजस्वी त्वाम् क्रोधाद् अभिवर्तते |
"That resplendent monkey who for his part nourishes his body having the hue of a red chalk and proud of his strength, stands facing you with anger despising all other monkeys."
एनम् शत सहस्राणि सप्ततिः पर्युपासते |
एष आशंसते लंकाम् स्वेन अनीकेन मर्दितुम् || ६-२६-४७
"Seventy lakhs monkeys are attending on him. He himself wishes to crush the city of Lanka with the help of his army."
एते दुष्प्रसहा घोरा बलिनः काम रूपिणः |
यूथपा यूथप श्रेष्ठा येषाम् सम्ख्या न विद्यते || ६-२६-४८
"These commanders and commanders-in-chief are difficult to be conquered and their number is hard to be counted. Their troops are divided into distinct units."
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे षड्विंशः सर्गः