बाल-काण्ड > दशरथ का अंगदेश जेक श्रंग्य ऋषि को लेकर आनाOn the advice of his minister Sumantra, Dasharatha proceeds to Anga kingdom to fetch Sage Rishyasringa and his wife Shanta to his capital Ayodhya.

भूय एव हि राजेन्द्र शृणु मे वचनम् हितम् |
यथा स देवप्रवरः कथयामास बुद्धिमान् || १-११-१
Minister Sumantra continued, "oh, the great king, I will further narrate all that has been said by Sanat Kumara, the best one among all deities, kindly listen to these favourable words." [1-11-1.]
इक्ष्वाकूणाम् कुले जातो भविष्यति सुधार्मिकः |
नाम्ना दशरथो राजा श्रीमान् सत्य प्रतिश्रवः || १-११-२
"A king named Dasharatha will be born into Ikshwaku dynasty who will be very virtuous, resplendent and truthful one to his vow." [Said Sanat Kumara, the Sage.] [1-11-2]
अङ्ग राजेन सख्यम् च तस्य राज्ञो भविष्यति |
कन्या च अस्य महाभागा शांता नाम भविष्यति || १-११-३
"King Dasharatha will befriend the king of Anga and the king of Anga will beget a fortunate girl named Shanta. [1-11-3]
पुत्रस्तुः अङ्गस्य राज्ञः तु रोमपाद इति श्रुतः |
तम् स राजा दशरथो गमिष्यति महायशाः || १-११-४
The son of the king of Anga, the earlier king of Anga kingdom, will be known as Romapada, or also know as Chitraratha, and the highly renowned king Dasharatha approaches Romapada. [1-11-4]
अनपत्योऽस्मि धर्मात्मन् शांता भर्ता मम क्रतुम् |
आहरेत त्वया आज्ञप्तः संतानार्थम् कुलस्य च || १-११-५
Then king Dasharatha says to king of Anga "oh, righteous one, I am childless and hence I intend to perform a Vedic ritual. Let the husband of your daughter Shanta, Sage Rishyasringa, preside over that Vedic ritual at you behest, for the sake of progeny in my dynasty. [1-11-5]
श्रुत्वा राज्ञोऽथ तत् वाक्यम् मनसा स विचिंत्य च |
प्रदास्यते पुत्रवन्तम् शांता भर्तारम् आत्मवान् || १-११-६
"On hearing those words of king Dasharatha that benevolent soul Romapada, the king of Anga, considers heartily and agrees to send the one who endows progeny by rituals, namely Sage Rishyasringa his son-in-law. [1-11-6]
प्रतिगृह्यम् च तम् विप्रम् स राजा विगत ज्वरः |
आहरिष्यति तम् यज्ञम् प्रहृष्टेन अंतरात्मना || १-११-७
"On receiving that Brahman, Sage Rishyasringa, at the behest of his father-in-law, that king Dasharatha gets rid of his febrile condition and will accomplish that Vedic ritual, feeling very felicitous in the depths of his heart. [1-11-7]
तम् च राजा दशरथो यशस् कामः कृतांलिः |
ऋष्यशृङ्गम् द्विज श्रेष्ठम् वरयिष्यति धर्मवित् || १-११-८
यज्ञार्थम् प्रसवार्थम् च स्वर्गार्थम् च नरेश्वरः |
लभते च स तम् कामम् द्विज मुख्यात् विशांपतिः || १-११-९
"That king, the desirer of glory, the knower of virtue and the lord of people, namely Dasharatha will be requesting that best Brahman Rishyasringa with his palms adjoined in supplication for the conduct of ritual, for progeny and even for his heavenly abodes, and that king of all the quarters of earth will accomplish those desires from that eminent Brahman Rishyasringa. [1-11-8,9]
पुत्राः च अस्य भविष्यन्ति चत्वारो अमित विक्रमाः |
वंश प्रतिष्ठानकराः सर्व बूतेषु विश्रुताः || १-११-१०
"There will be four sons to king Dasharatha that abound with valour, enrich dynasty's reputation and they will be renowned among all beings." Thus said Sage Sanat Kumara to other sages. [1-11-10]
एवम् स देव प्रवरः पूर्वम् कथितवान् कथाम् |
सनत्कुमारो भगवान् पुरा देवयुगे प्रभुः || १-११-११
"This way he that ancient and godly Sage Sanatkumaara, who is also Brahma's brain-child like Narada, said this legend in earlier Divine Era, called krita yuga..." thus Sumantra continued his narration to Dasharatha. [1-11-11]
स त्वम् पुरुष शार्दूल समानय सुसत्कृतम् |
स्वयम् एव महाराज गत्वा स बल वाहनः || १-११-१२
" Oh, great king the manly-tiger, he that Sage Rishyasringa be led here on your proceeding in person with staff and transport and on adoring him well personally." Thus Sumantra concluded his narration. [1-11-12]
सुमंत्रस्य वचः श्रुत्वा हृष्टो दशरथोऽभवत् |
अनुमान्य वसिष्ठम् च सूतवाक्यम् निशांय च || १-११-१३
स अन्तःपुरः सह अमात्यः प्रययौ यत्र स द्विजः |
On hearing the word of advise from charioteer, Dasharatha became gladsome and made Sumantra to reiterate to that sage also, for his approval, then Dasharatha travelled to the place where that Brahman Rishyasringa is, along with the inmates of palace-chambers and ministers too. [1-11-13, 14a]
वनानि सरितः च एव व्यतिक्रंय शनैः शनैः || १-११-१४
अभिचक्राम तम् देशम् यत्र वै मुनिपुंगवः |
On crossing over the rivers and forests slowly and steadily Dasharatha entered that kingdom where that eminent Brahman is there. [1-11-14b, 15a]
आसाद्य तम् द्विज श्रेष्ठम् रोमपाद समीपगम् || १-११-१५
ऋषिपुत्रम् ददर्श अथो दीप्यमानम् इव अनलम् |
Then Dasharatha saw that best Brahman who he is nearby king Romapada, andwho is resplendent like ritual fire. [1-11-15b, 16a]
ततो राजा यथा योग्यम् पूजाम् चक्रे विशेषतः || १-११-१६
सखित्वात् तस्य वै राज्ञः प्रहृष्टेन अंतरात्मना |
Then king Romapada gladdened at heart of hearts paid excellent respects to king Dasharatha procedurally and in view of their friendship.[1-11-16b, 17a]
रोमपादेन च आख्यातम् ऋषिपुत्राय धीमते || १-११-१७
सख्यम् संबन्धकम् चैव तदा तम् प्रत्यपूजयत् |
Then Romapada informed the wise sage Rishyasringa about the friendship and relation with Dasharatha, and then that sage worshipped king Dasharatha in his return. [1-11-17b, 19a]
एवम् सुसत्कृतः तेन सहोषित्वा नरर्षभः || १-११-१८
सप्ताष्ट दिवसान् राजा राजानम् इदम् अब्रवीत् |
Thus well received by king Romapada, king Dasharatha spent seven to eight days with him, and then spoke this to king Romapada. [1-11-18b, 19a]
शांता तव सुता राजन् सह भर्त्रा विशाम् पते || १-११-१९
मदीयम् नगरम् यातु कार्यम् हि महदुद्यतम् |
"Oh, lord of subjects, your daughter Princess Shanta may go over my city Ayodhya along with her husband Rishyasringa, as oh, king, I am contemplating to perform a great Vedic ritual, indeed." So said Dasharatha to Romapada. [1-11-19b, 20a]
तथा इति राजा संश्रुत्य गमनम् तस्य धीमतः || १-११-२०
उवाच वचनम् विप्रम् गच्छ त्वम् सह भार्यया |
"So it shall be" said king Romapada agreeing to their travel with king Dasharatha, and addressed these words to that Brahman sage and his son-in-law, Sage Rishyasringa "You may proceed along with your wife." [1-11-20b, 21a]
ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथा इति आहः नृपम् तदा || १-११-२१
स नृपेण अभ्यनुज्ञातः प्रययौ सह भार्यया |
Then Rishyasringa agreed and replied to the king Romapada "So it will be done" and then having been permitted by the king he set forth along with his wife. [1-11-21b, 22a]
ताव अन्योन्य अंजलिम् कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य च उरसा || १-११-२२
ननंदतुः दशरथो रोमपादः च वीर्यवान् |
Those valiant kings greeted each other with thanksgiving palm-fold, and in friendship they embraced each other and gladdened. [1-11-22b, 23a]
ततः सुहृदम् आपृच्छ्य प्रस्थितो रघुनन्दनः || १-११-२३
पौरेषु प्रेषयामास दूतान् वै शीघ्र गामिनः |
Then king Dasharatha who set forth to Ayodhya bade farewell to his friend king Romapada, and he firstly sent quick-footed messengers to Ayodhya to inform his citizens about his arrival along with Sage Rishyasringa. [1-11-23b, 24a]
क्रियताम् नगरम् सर्वम् क्षिप्रम् एव स्वलंकृतम् || १-११-२४
धूपितम् सिक्त सम्मृष्टम् पताकाभिः अलंकृतम् |
"Let the entire city of Ayodhya be well decorated very quickly, let her streets be sprinkled with water and then swept, let the flags of welcome be hoisted.." Thus, king Dasharatha ordered messengers that are sent beforehand. [1-11-24b, 25a]
ततः प्रहृष्टाः पौराः ते श्रुत्वा राजानम् आगतम् || १-११-२५
तथा चक्रुः च तत् सर्वम् राज्ञा यत् प्रेषितम् तदा |
Then on hearing the arrival of their king all the citizens felt very happy and readily performed all those works exactly as ordered by their king. [1-11-25b, 26a]
ततः स्वलंकृतम् राजा नगरम् प्रविवेश ह || १-११-२६
शङ्ख दुन्दुभि निह्रार्दैः पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम् |
Then king Dasharatha keeping Rishyasringa before him entered the well-decorated city Ayodhya amidst the full sounding of conch shells and drumbeats. [1-11-26b, 27a]
ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा तम् नागरा द्विजम् || १-११-२७
प्रवेश्यमानम् सत्कृत्य नरेन्द्रेण इन्द्र कर्मणा |
यथा दिवि सुरेन्द्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम् || १-११-२८
Then all the citizens are very happy on seeing that Brahman, Sage Rishyasringa, who is well honoured and being entered into the city by their king Dasharatha, as has been done once by Indra when he entered sage Kashyapa's son Vamana, the dwarfish boy and the incarnation of Vishnu, into heavens, and thus those citizens felt that their human lord Dasharatha vies with divine lord Indra. [1-11-27b, 28]
अन्तःपुरम् प्रवेश्य एनम् पूजाम् कृत्वा च शास्त्रतः |
कृतकृत्यम् तदा आत्मानम् मेने तस्य उपवाहनात् || १-११-२९
Dasharatha entered the sage into the palace chambers and worshipped him there as ordained in the scriptures, and in bringing the Sage here into his country, king Dasharatha believed that his desired is fulfilled. [1-11-28]
अन्तःपुराणि सर्वाणि शांताम् दृष्ट्वा तथा आगताम् |
सह भर्त्रा विशालाक्षीम् प्रीत्या आनंदम् उपागमन् || १-११-३०
On seeing her, the broad-eyed Shanta, who came there along with her husband all the ladies of palace derived happiness for the homecoming of their own daughter, as it were. [1-11-29]
पूज्यमाना तु ताभिः सा राज्ञा च एव विशेषतः |
उवास तत्र सुखिता कन्चित् कालम् सह द्विजा || १-११-३१
Shanta thus being admired by all of them, and in an exceptional manner by Dasharatha, comfortably resided there along with her husband, the Vedic scholar Rishyasringa. [1-11-30]
इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये बाल काण्डे एकादशः सर्गः