युद्ध-काण्ड > मायारचित राम का कटा सर दिखाके रावण द्वारा सीता को मोह में डालनाAgitated to learn that Rama had arrived to Lanka and is stationed at Suvela mountain along with his army, Ravana confers with his ministers and after dismissing them, approaches Seetha with Vidyujjuha, knower of conjuring tricks. Informing Seetha that her husband along with his army had been killed in battle, he produces before her an illusive Rama's head along with bow and arrows created with Vidyujjuha's conjuring trick. Thus, Ravana deceives Seetha about the death of Rama.
ततस्तमक्षोभ्यबलम् लङ्कायां नृपतेश्चराः |
सुवेले राघवं शैले निविष्टं प्रत्यवेदयन् || ६-३१-१
The spies of king Ravana informed him that Rama with his imperturbable army was encamped at Mount Suvela in Lanka.
चाराणाम् रावणः श्रुत्वा प्राप्तम् रामम् महाबलम् |
जातोद्वेगोऽभवत्किंचित्सचिवानिदमब्रवीत् || ६-३१-२
Hearing through his spies that Rama with his mighty army had arrived to Lanka, Ravana was a little agitated and spoke to his counsellors as follows:
मन्त्रिणः शीघ्रमायान्तु सर्वे वै सु समाहिताः |
अयम् नो मन्त्रकालो हि सम्प्रास्त इति राक्षसाः || ६-३१-३
"The time for deliberation has come to us. Let our ministerial colleagues come quickly with their keenly attentive minds."
तस्य तच्चासनम् श्रुत्वा मन्त्रिणोऽभ्यागमन् द्रुतम् |
ततः स मन्त्रयामास राक्षसैः सचिवैः सह || ६-३१-४
As per his command, the ministers came instantly. Ravana conferred with the ogres, his ministers.
मन्त्रयित्वा तु दुर्धर्षः क्षमं यत्तदन्न्तरम् |
विसर्जयित्वा सचिवान् प्रविवेश स्वमालयम् || ६-३१-५
The dreadful Ravana discussed about the ensuing things to be done immediately. He sent away the ministers and entered his palace.
ततो राक्षसमादाय विद्युज्जिह्वम् महाबलम् |
मायाविदम् महामायः प्रविशद्यत्र मैथिली || ६-३१-६
Thereafter, Ravana the practiser of conjuring tricks, took the exceedingly strong Vidyujjihva who was a great sourcerer along with him and went to Seetha's place.
विद्युज्जिह्वम् च मायाज्ञ्मब्रवीद्राक्षसाधिपः |
मोहयिष्यावहे सीताम् मायया जनकात्मजाम् || ६-३१-७
Ravana the lord of demons spoke to Vidyujjihva, who was a knower of conjuring tricks as follows: "With your spells, create an illusion in order to deceive Seetha, daughter of Janaka."
शिरो मायामयम् गृह्य राघवस्य विशाचर |
मां त्वं समुपतिष्ठस्व महच्च सशरम् धनुः || ६-३१-८
"O, demon! Produce a head resembling Rama's along with a great bow and arrows created deceptively and present yourself before me."
एवमुक्त स्तथेत्याह विद्युज्जिह्वो निशाचतः |
दर्शयामास ताम् मायाम् सुप्रयुक्ताम् स रावणे || ६-३१-९
तस्य तुष्टोऽभवद्राजा प्रददौ च विभूषणम् |
Hearing Ravana's words, the demon Vidyujjihva said, "Be it so". He showed to Ravana those things of his conjuring trick, well-performed. The king became satisfied of his work and gave him an ornament (as a gift).
अशोकवनिकायाम् च सीतादर्शनलालसः || ६-३१-१०
नैरृतानामधिपतिः सम्विवेश महाबलः |
The exceedingly strong Ravana the suzerain lord of demons, duly entered the Ashoka grove, eagerly longing for the sight of Seetha.
ततो दीनामदैन्यार्हाम् ददर्श धनदामजः || ६-३१-११
अधोमुखीं शोकपरामुपविष्टाम् महीतले |
भर्तारमेव ध्यायन्तीमशोकवनिकाम् गताम् || ६-३१-१२
Then, Ravana the younger brother of Kubera ( the god of riches) saw Seetha the unfortunate one, who did not deserve that fate, seated on the ground with her head bent down in the Ashoka grove plunged in grief as she was and absorbed in the thought of her husband.
उपास्यमानाम् घोराभी राक्षसीभिरदूरतः |
उपसृत्य ततः सीताम् प्रहर्षं नाम कीर्तयन् || ६-३१-१३
इदम् च वचनम् धृष्टमुवाच जनकात्मजाम् |
Then, approaching Seetha who was attended upon by ghastly ogresses seated not far distance from her and mentioning his own name with great delight, Ravana spoke the following audacious words to Seetha.
सान्त्व्यमाना मया भद्रे यमाश्रित्य विमन्यसे || ६-३१-१४
खरहन्ता स ते भर्ता राघवः समरे हतः |
"O, Beautiful one! He in whom you trusted and repelled me when I sought to console you - that murderer of Khara, your husband Rama has been killed in battle."
चिन्नम् ते सर्वथा मूलम् दर्पश्च विहतो मया || ६-३१-१५
व्यसनेनात्मनः सीते मम भार्या भविष्यसि |
"O, Seetha! Your root has been cut off in all ways by me and your pride has been slain. By your present evil predicament, you will become my wife."
विसृजैतां मतिं मूढे किं मृतेन करिष्यसि || ६-३१-१६
भवस्व भद्रे भार्याणां सर्वासामीश्वरी मम |
"O, Foolish one! Give up this resolution. What will you do with one dead. O, beautiful one! Become the Chief Queen over all my consorts."
अल्पपुण्ये निवृत्तार्थे मूढे पण्डितमानिनि || ६-३१-१७
सृणु भर्तृनधम् सीते घोरं वृत्रवधं यथा |
"O, Foolish one, with scant virtue and failed purpose! You think yourself as wise! O, Seetha! Hear about the dreadful killing of your husband in battle, as the killing of the demon Vritra (at the hands of Indra)"
समायातः समुद्रान्तं हन्तुं मां किल राघवः || ६-३१-१८
वानरेन्द्रप्रणीतेन बलेव महता वृतः |
"Rama, encircled by an extensive army led forward by Sugreeva, is said to have arrived at the sea-shore, to kill me."
सम्निविष्टः समुद्रस्य पीड्य तीरमथोत्तरम् || ६-३१-१९
बलेन महता रामो व्रजत्यस्तम् दिवाकरे |
"While sun was going to set, Rama with his mighty army was encamped there, encroaching upon the northern shore of the sea."
अथाध्वनि परिश्रान्तमर्धरात्रे स्थितम् बलम् || ६-३१-२०
सुखसुप्तं समासाद्य चरितम् प्रथमं चरैः |
"Their army stationed there, comfortably asleep at the middle of the night and completely fatigued in the course of the journey, was approached first and espied by our spies."
तत्प्रहस्तप्रणीतेन बलेन महता मम || ६-३१-२१
बलमस्य हतम् रात्रौ यत्र रामः सलक्ष्मणः |
"By my great army, which was led by Prahasta, Rama's army was killed in the night at the place where Rama and Lakshmana were there."
पट्टिशान् परिघांश्चक्रानृष्टीर्दण्डान्महायुधान् || ६-३१-२२
बाणजालानि शूलानि भास्वरान् कूटमुद्गरान् |
यष्टीश्च तोमरान् प्रासांश्चक्राणि मुसलानि च || ६-३१-२३
उद्यम्योद्यम्य रक्षोभिर्वानरेषु निपातिताः |
The demons wielding harpoons, maces, discus, daggers, sticks, great arrows spears, shining maces with spikes, picks lances, darts, massed weapons, clubs and circular missiles, made use of them again and again in order to strike down the monkeys."
अथ सुप्तस्य रामस्य प्रहस्तेन प्रमाथिना || ६-३१-२४
असक्तम् कृतहस्तेन शिरश्छिन्नं महासिना |
"The impetuous Prahasta, with his steady hand, severed the head of Rama sleeping there, with his mighty sword without a resistance from any one."
विभीषणः समुत्पत्य निगृहीतो यदृच्छया || ६-३१-२५
दिशम् प्रव्राजितः सैन्यैर्लक्ष्मणः प्लवगैः सह |
"Fortunately, Vibhishana was over leaped and held captive. Lakshmana along with the monkeys were made to run away in all directions."
सुग्रीवो ग्रीवया सीते भग्नया प्लवगाधिपः || ६-३१-२६
निरस्तहनुकः श्रेते हनुमान् राक्षसैःर्हतः |
"O, Seetha! Sugreeva the king of monkeys with his neck broken and Hanuman with his jaw removed were laid down and killed by the demons."
जाम्बवानथ जानुभ्यामुत्पतन्निहतो युधि || ६-३१-२७
पट्टिशैर्बहुभिश्छन्नो विकृत्तः सादपो यथा |
"Thereafter Jambavan who was rising up on his knees was killed in the battle. His body was cut off with many sharp-edged spears, like a tree is cut off."
मैन्दश्च द्विविदश्चोभौ तौ वानरवरर्षभौ || ६-३१-२८
निःश्वसन्तौ रुदन्तौ च रुधिरेण परीवृतौ |
असिना व्यायतौ चिन्नौ मध्ये ह्यरिनिषूदनौ || ६-३१-२९
"Mainda and Dvivida - those two great scourgers of their foes, the long bodied and the foremost of the monkeys, groaning and breathless, their limbs bathed in blood-were cut to pieces at the waist-level, by a sword."
अनुष्वनति मेदिन्याम् पनसः यथा || ६-३१-३०
वाराचैर्बहुभिश्छन्नः श्रेते दर्याम् दरीमुखः |
कुमुदस्तु महातेजा निष्कूजन् सायकैर्हतः || ६-३१-३१
"Panasa, crying for help was stretched on the earth under a tree of the same name. Pierced by lying in a pit. The exceedingly valiant kumuda on his part, shrieking, was killed by a hail of missiles."
अङ्गदो बहुभिश्छ्न्नः शरैरासाद्य राक्षसैः |
परितो रुधिरोद्गारी क्षितौ निपतिताङ्गदः || ६-३१-३२
"Angada, who was adorned with bracelets lies fallen down, emitting blood on all sides, as he was pierced by the demons with many arrows, after approaching him."
हरयो मथिता वागैरथ जालैस्तथापरे |
शयाना मृदितास्तत्र वायुवेगैरिवाम्बुदाः || ६-३१-३३
"The monkeys sleeping there were crushed by elephants and multitude of chariots, like clouds are crushed to pieces by the velocity of wind."
प्रसृताश्च परे त्रस्ताः हन्यमाना जघन्यतः |
अनुद्रुतास्तु रक्षोBहिः सिम्हैरिव महाद्विपाः || ६-३१-३४
"The enemy fled in terror, pursued by demons, while being struck on the bak, like lions pursuing great elephants."
सागरे पतिताः केचित्केचिद्गगनमाश्रिताः |
ऋक्षा वृक्षामपारूढा वानरैर्व्यतिमिश्रिताः || ६-३१-३५
"Some monkeys fell in the sea and some sought shelter in the sky. The bears with the monkeys climbed the trees."
सागरस्य च तीरेषु शैलेषु च वनेषु च |
पिङ्गलास्ते विरूपाक्षे राक्षसैर्बहवो हताः || ६-३१-३६
"By the demons with monstrous eyes, were killed a multitude of monkeys, at the shores of the sea, in the mountains an in the woods."
एवम् तव हतो भर्ता ससैन्यो मम सेवया |
क्षतजार्द्रं रजोध्वस्तमिदं चाप्याहृतम् शिरः || ६-३१-३७
"Thus, your husband together with his army was killed by my troops. This head, drenched in his blood and besmeared with dust has been gathered up."
ततः परमदुर्धर्षो रावणो राक्षसेश्वरः |
सीतायामुपशृण्वत्यां राक्षसीमिद मब्रवीत् || ६-३१-३८
Thereafter, Ravana the Lord of demons who was very much difficult to be attacked, spoke the following words to an ogress, while Seetha was overhearing them.
राक्षसम् क्रूरकर्माणम् विद्युज्जिह्वम् समानय |
येन तद्रघनशिरः सङ्ग्रमात्स्वयमाहृतम् || ६-३१-३९
"Bring Vidyujjihva, the demon of the cruel deed, by whom himself Raghava's head was brought back from the battle-field."
विद्युज्जिह्व स्तदा गृह्य शिरस्तत्सशरासनम् |
प्रणामम् शिरसा कृत्वा रावणस्याग्रतः स्थितः || ६-३१-४०
Holding that head along with a bow, Vidyujjihva making a respectful salute with his head bent low, stood in front of Ravana.
तमब्रवीत्ततो राजा रावणो राक्षसम् स्थितम् |
विद्युज्जिह्वम् महाजिह्वम् समीपपरिवर्तिनम् || ६-३१-४१
Thereafter, the king Ravana spoke the following words to Vidyujjihva, the demon who had a large tongue and who was standing and moving closely.
अग्रतः कुरु सीतायाः श्रीघ्रं दाशरथेः शिरः |
अवस्थां पशिचमां भर्तुः कृपणा साधु पश्यतु || ६-३१-४२
"Keep Rama's head immediately in front of Seetha. Let the miserable Seetha see well the final condition of her husband.
एवमुक्तं तु तद्रक्षः शिरस्तत्प्रियदर्शनम् |
उपनिक्षिप्य सीतायाः क्षिप्रमन्तरधीयत || ६-३१-४३
Hearing Ravana's words, that demon deposited the cherished head in the vicinity of Seetha and soon disappeared from the site.
रावणश्चापि चिक्षेप भास्वरम् कार्मुकम् महत् |
त्रिषु लोकेषु विख्यातम् रामस्यैतदिति ब्रुवन् || ६-३१-४४
"Here is Rama's bow famous in the three worlds!" - saying thus, Ravana threw a great shining bow in front of Seetha.
इदम् तत्तव रामस्य कार्मुकं ज्यासमाव्ऱ्६इतम् |
इह प्रहस्तेवानीतम् तम् हत्वा निशि मानुषम् || ६-३१-४५
"This is the bow with its cord stretched, belonging to Rama, that was brought back by Prahasta here, after killing that hero in the night."
स विद्युजिह्वेन सहैव तच्छिरो |
धमश्च भूमौ विनिकीर्य रावणः |
विदेहराजस्य सुताम् यशस्विनीं |
ततोऽब्रवीत्ताम् भव मे वशामुगा || ६-३१-४६
That Rama's head and bow on the ground in front of Seetha the illustrious daughter of Janaka, saying: "You now become submissive to my desire."
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः