अरण्य-काण्ड > लक्ष्मण द्वारा सुन्दर पर्णशाला का निर्माणRama entrusts the construction work of a parNa shaala, straw-cottage in Panchavati, nearby river Godavari. Lakshmana with all his expertise constructs a cosy cottage and they enter it after the ritual of house-entering ceremony. Rama admires Lakshmana for his construction work and as a thanksgiving he embraces Lakshmana and expresses his heart felt feeling about Lakshmana's concern towards Rama.
ततः पंचवटीम् गत्वा नाना व्याल मृगायुताम् |
उवाच भ्रातरम् रामो लक्ष्मणम् दीप्त तेजसम् || ३-१५-१
Then on going to Panchavati which is full with many serpents and predators, Rama said to splendidly brilliant Lakshmana. [3-15-1]
आगताः स्म यथा उद्दिष्टम् यम् देशम् मुनिः अब्रवीत् |
अयम् पंचवटी देशः सौम्य पुष्पित काननः || ३-१५-२
"We arrived at the place as indicated by the sage, oh, gentle Lakshmana, this region with its flowered forests is Panchavati." [3-15-2]
सर्वतः चार्यताम् दृष्टिः कानने निपुणो हि असि |
आश्रमः कतर अस्मिन् नः देशे भवति सम्मतः || ३-१५-३
"In which place we have to situate our hermitage for our liking, for that cast your sight all over the forest, and indeed you are an expert in such matters. [3-15-3]
रमते यत्र वैदेही त्वम् अहम् चैव लक्ष्मण |
तादृशो दृश्यताम् देशः संनिकृष्ट जलाशयः || ३-१५-४
वन रामण्यकम् यत्र जल रामण्यकम् तथा |
संनिकृष्टम् च यस्मिन् तु समित् पुष्प कुश उदकम् || ३-१५-५
"In which place Vaidehi, likewise you and me too can take delight, where the woodland is scenic and the water is pleasurable, and where a water lake, ritual-firewood, flowers, and the sacred grass are available in proximity, oh, Lakshmana, such a place may be searched out. [3-15-4, 5]
एवम् उक्तः तु रामेण लक्मणः संयत अंजलिः |
सीता समक्षम् काकुत्स्थम् इदम् वचनम् अब्रवीत् || ३-१५-६
When thus said by Rama, Lakshmana adjoined his palms and said this sentence to Rama in the presence of Seetha. [3-15-6]
परवान् अस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम् स्थिते |
स्वयम् तु रुचिरे देशे क्रियताम् इति माम् वद || ३-१५-७
"I am but a dependent, as long as you are there, may it be for innumerable years, I am your adherent, Rama, therefore you yourself tell me to build hermitage in such and such delightful place. [3-15-7]
सुप्रीतः तेन वाक्येन लक्ष्मणस्य महाद्युतिः |
विमृशन् रोचयामास देशम् सर्व गुण अन्वितम् || ३-१५-८
Rama is gladdened by those words of that great resplendent Lakshmana, and he selected a place that comprised of all the attributes. [3-15-8]
स तम् रुचिरम् आक्रम्य देशम् आश्रम कर्मणि |
हस्ते गृहीत्वा हस्तेन रामः सौमित्रिम् अब्रवीत् || ३-१५-९
On taking Lakshmana's hand by his hand Rama paced that beautiful place intended for the construction of hermitage up and down and spoke to Soumitri this way. [3-15-9]
अयम् देशः समः श्रीमान् पुष्पितैर् तरुभिर् वृतः |
इह आश्रम पदम् सौम्य यथावत् कर्तुम् अर्हसि || ३-१५-१०
"This is an evenly and propitious place surrounded with flowered trees and it is apt of you to erect hermitage here, traditionally. [3-15-10]
इयम् आदित्य संकाशैः पद्मैः सुरभि गंधिभिः |
अदूरे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्म शोभिता || ३-५-११
"This pleasing lake is seen here adjacently, beaming forth with its lotuses that are similar to sun in resplendence, and that are scented fragrantly. [3-5-11]
यथा आख्यातम् अगस्त्येन मुनिना भावितात्मना |
इयम् गोदावरी रम्या पुष्पितैः तरुभिर् वृता || ३-१५-१२
हंस कारण्डव आकीर्णा चक्रवाक उपशोभिता |
"This River Godavari is also seen from here, surrounded by blooming trees, spread over with swans, and beautified with kaarandava, and chakravaaka birds, as that contemplated soul sage Agastya had said. [3-15-12]
न अतिदूरे न च आसन्ने मृग यूथ निपीडिता || ३-१५-१३
मयूर नादिता रम्याः प्रांशवो बहु कंदराः |
दृश्यन्ते गिरयः सौम्य फुल्लैः तरुभिर् आवृताः || ३-१५-१४
"Those soaring mountains are appearing beautiful with many caves, surrounded by flowered trees, flurried by animal herds, sounded by peacocks, and they are neither far-off nor very nearby. [3-15-13, 14]
सौवर्णै राजतैः ताम्रैः देशे देशे च धातुभिः |
गवाक्षिता इव आभान्ति गजाः परम भक्तिभिः || ३-१५-१५
"Here and there are the golden, silvery and coppery ores on the mountains, and they are shining forth like cow-eye ventilators on walls and also like the superb paintings on elephants. [3-15-15]
सालैः तालैः तमालैः च खर्जूरैः पनसैः द्रुमैः |
नीवारैः तिनिशैः चैव पुन्नागैः च उपशोभिताः || ३-१५-१६
चूतैर् अशोकैः तिलकैः केतकैर् अपि चंपकैः |
पुष्प गुल्म लता उपेतैः तैः तैः तरुभिर् आवृताः || ३-१५-१७
स्यन्दनैः चंदनैः नीपैः पर्णासैः लकुचैः अपि |
धव अश्वकर्ण खदिरैः शमी किंशुक पाटलैः || ३-१५-१८
"These mountains are brightening with trees of Saala, Palmyra, Tamaala, Date Palms, Jackfruit and also thus with Punnaagaa. With Chuuta - Sweet Mango; Ashoka, Tialaka, even with Ketaka, Champaka trees, And even with Syandana, Sandalwood, Niipa, Paarnasa, Lakuch, dhava, Ashwakarna, Khadira, Shamii, Kimshuka, Paatala trees, and entwined are those and those trees with flowered shrubs, and along with climbers, and thus they brighten the mountains. [3-15-16, 17, 18]
इदम् पुण्यम् इदम् रम्यम् इदम् बहु मृग द्विजम् |
इह वत्स्याम सौमित्रे सार्धम् एतेन पक्षिणा || ३-१५-१९
"This place is holy, this is delightful and this is with many animals and birds, hence Soumitri, let us reside here along with this bird Jatayu." Thus said Rama to Lakshmana. [3-15-19]
एवम् उक्तः तु रामेण लक्ष्मणः परवीरहा |
अचिरेण आश्रमम् भ्रातुः चकार सुमहाबलः || ३-१५-२०
Thus said by Rama to that remover of foe's valour and one with very great might, namely Lakshmana, he briskly erected a hermitage for his brother. [3-15-20]
पर्णशालाम् सुविपुलाम् तत्र संघात मृत्तिकाम् |
सुस्तंभाम् मस्करैर् दीर्घैः कृत वंशाम् सुशोभनाम् || ३-१५-२१
शमी शाखाभिः आस्तीर्य धृढ पाशावपाशितम् |
कुश काश शरैः पर्णैः सुपरिच्छ्हादिताम् तथा || ३-१५-२२
समीकृत तलाम् रम्याम् चकार सुमहाबलः |
निवासम् राघवस्य अर्थे प्रेक्ष्णीयम् अनुत्तमम् || ३-१५-२३
Lakshmana built a very spacious straw-cottage there levelling and raising the clay for raised floor of the cottage, strongly pillared with long bamboos, thereupon on those pillars excellent rafters are made, and the branches of Shamii trees are spread out, twined firmly with twines of jute strands, and with the cross-laid bamboos for thatching, and over that blades of Kusha grass and leaves of Kaasha are spread and well over-covered for the roof, and thus that very great mighty Lakshmana made that best and very spacious straw-cottage with a levelled surface for residence of Raghava in the interests of Raghava alone, and it resulted as a feast to the eye. [3-15-21, 22, 23]
स गत्वा लक्ष्मणः श्रीमान् नदीम् गोदावरीम् तदा |
स्नात्वा पद्मानि च आदाय सफलः पुनर् आगतः || ३-१५-२४
On his going to River Godavari that noble Lakshmana bathed and on gathering lotuses and fruits he returned to the cottage. [3-15-24]
ततः पुष्प बलिम् कृत्वा शान्तिम् च स यथाविधि |
दर्शयामास रामाय तद् आश्रम पदम् कृतम् || ३-१५-२५
Then making flowery offerings and peace-invocations also procedural to gR^iha pravesha , entering a new house,] started to show the constructed hermitage to Rama. [3-15-25]
स तम् दृष्ट्वा कृतम् सौम्यम् आश्रमम् सह सीतया |
राघवः पर्णशालायाम् हर्षम् आहारयत् परम् || ३-१५-२६
On seeing the beautifully constructed hermitage along with Seetha, Rama is highly gladdened in respect that straw-cottage. [3-15-26]
सुसंहृष्टः परिष्वज्य बाहुभ्याम् लक्ष्मणम् तदा |
अति स्निग्धम् च गाढम् च वचनम् च इदम् अब्रवीत् || ३-१५-२७
Then Rama very highly gladdened Rama embraced Lakshmana tightly by both of his hands, and spoke these friendly words to him. [3-15-27]
प्रीतो अस्मि ते महत् कर्म त्वया कृतम् इदम् प्रभो |
प्रदेयो यन् निमित्तम् ते परिष्व.ंगो मया कृतः || ३-१५-२८
"Oh, masterful one, I am very happy about you for you have done a great deed, for that reason I am giving what I have to give to you a hugging. [3-5-28]
भावज्ञेन कृतज्ञेन धर्मज्ञेन च लक्ष्मण |
त्वया पुत्रेण धर्मात्मा न संवृत्तः पिता मम || ३-१५-२९
"You are the knower of others feelings, knower of many skills, and the knower of what is right and honest, oh, Lakshmana, such as you are, being with you I deem that my virtue-souled father is not gone and forgotten. [3-15-29]
एवम् लक्ष्मणम् उक्त्वा तु राघवो लक्ष्मिवर्धनः |
तस्मिन् देशे बहु फले न्यवसत् स सुखम् सुखी || ३-१५-३०
On saying thus to Lakshmana, Raghava, the enhancer of magnificence comfortably resided in that province which is with many a fruit. [3-15-30]
कंचित् कालम् स धर्मात्मा सीतया लक्ष्मणेन च
अन्वास्यमानो न्यवसत् स्वर्ग लोके यथा अमरः || ३-१५-३१
While Seetha and Lakshmana devoted themselves to that righteous Rama, he resided in Panchavati like a Divinity in heavenly world for sometime to come. [3-15-30]
इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये अरण्य काण्डे पंचदशः सर्गः