अरण्य-काण्ड > लक्ष्मण का प्रहार, दुसरे वन में जानाRama and Lakshmana enter into a dialogue with Viradha, the demon and shower arrows on him. Later, Viradha, the demon carries Rama and Lakshmana away from Seetha.
अथ उवाच पुनर् वाक्यम् विराधः पूरयन् वनम् |
पृच्छतो मम हि ब्रूतम् कौ युवाम् क्व गमिष्यथः || ३-३-१
Then in his turn that demon Viradha said this sentence filling the forest with his gruesome voice, "I am asking you, really... tell me who you are and whereto you wish to go? " [3-3-1]
तम् उवाच ततो रामो राक्षसम् ज्वलित आननम् |
पृच्छन्तम् सुमहातेजा इक्ष्वाकु कुलम् आत्मनः || ३-३-२
Then that highly resplendent Rama said about his Ikshvaku dynasty to the blazing faced demon who is insistent. [3-3-2]
क्षत्रियौ वृत्त संपन्नौ विद्धि नौ वनगोचरौ |
त्वाम् तु वेदितुम् इच्छावः कः त्वम् चरसि दण्डकान् || ३-३-३
"Know us as Kshatriya-s with ennobled bearing, and we are trekking the forest...but we wish to know about you, who are you that move about in Dandaka forest? [3-3-3]
तम् उवाच विराधः तु रामम् सत्य पराक्रमम् |
हन्त वक्ष्यामि ते राजन् निबोध मम राघव || ३-३-४
Viradha said to that truly valiant Rama, "Ah! I'll tell you, oh king, be informed of me, oh Raghava... [3-3-4]
पुत्रः किल जवस्य अहम् माता मम शतह्रदा |
विराध इति माम् आहुः पृथिव्याम् सर्व राक्षसाः || ३-३-५
"I am the son of Java indeed... my mother is Shatahradaa, and all the demons on earth call me Viradha...'[3-3-5]
तपसा च अभि संप्राप्ता ब्रह्मणो हि प्रसादजा |
शस्त्रेण अवध्यता लोके अच्छेद्य अभेद्यत्वम् एव च || ३-३-६
"On my undertaking ascesis I derived a boon from the beneficence of Brahma, by which I will neither be cut, nor slit, nor killed with a weapon in this world..."[3-3-6]
उत्सृज्य प्रमदाम् एनाम् अनपेक्षौ यथा आगतम् |
त्वरमाणौ पलायेथाम् न वाम् जीवितम् आददे || ३-३-७
"Leave off this lady without any yearning for her, and you expeditiously flee-away as you have come, then your lives will not be snatched away... [3-3-7]
तम् रामः प्रति उवाच इदम् कोप संरक्त लोचनः |
राक्षसम् विकृत आकारम् विराधम् पाप चेतसम् || ३-३-८
Rama in reply said this to that ogre Viradha, whose eyes are fully bloodshot in anger, who is monstrous in his body, and evil in intent... [3-3-8]
क्षुद्र धिक्त्वाम् तु हीनार्थम् मृत्युम् अन्वेषसे ध्रुवम् |
रणे प्राप्स्यसि संतिष्ठ न मे जीवन् विमोक्ष्यसे || ३-३-९
"You knave, fie upon you... you are in quest of you own death for your meanly measures, and definitely you will get it in this confrontation. Stay! I will not let you to live... [3-3-9]
ततः सज्यम् धनुः कृत्वा रामः सुनिशितान् शरान् |
सु शीघ्रम् अभिसंधाय राक्षसम् निजघान ह || ३-३-१०
Then, stringing his bow Rama indeed darted very sharp arrows, very quickly and well aiming the demon... [3-3-10]
धनुषा ज्या गुणवता सप्त बाणान् मुमोच ह |
रुक्म पुंखान् महावेगान् सुपर्ण अनिल तुल्य गान् || ३-३-११
Indeed seven arrows are let off with perfectly stringed bow, which have golden vanes, and very fast ones that equal the flights of Garuda, the Divine Eagle and the Air-god. [3-3-11]
ते शरीरम् विराधस्य भित्त्वा बर्हिण वाससः |
निपेतुः शोणिता दिग्धा धरण्याम् पावकोपमाः || ३-३-१२
But, they the arrows that are akin to infernos and dressed with peacock feathers as their fins, on piercing the body of Viradha they fell onto the ground besmirched with blood. [3-3-12]
स विद्धो न्यस्य वैदेहीम् शूलम् उद्यंय राक्षसः |
अभ्यद्रवत् सुसंक्रुद्धः तदा रामम् स लक्ष्मणम् || ३-३-१३
When that demon is thus struck, then he placed Vaidehi down from his arms, hauled up his spear, and very angrily rushed towards Rama and Lakshmana. [3-3-13]
स विनद्य महानादम् शूलम् शक्र ध्वज उपमम् |
प्रगृह्य अशोभत तदा व्यात्तानन इव अंतकः || ३-३-१४
And holding fast his spear that is similar to the Indra's Flagstaff he blaringly yelled a ghastly shriek, and thus he shone forth like the wide-mouthed Death, ready-to-gulp. [3-3-14]
अथ तौ भ्रातरौ दीप्तम् शर वर्षम् ववर्षतुः |
विराधे राक्षसे तस्मिन् कालांतक अयम् उपमे || ३-३-१५
Then with an effulgent arrow-rain those two brothers incessantly rained on demon Viradha, who is similar to the terminator of lifetime. [3-3-15]
स प्रहस्य महा रौद्रः स्थित्वा अजृम्भत राक्षसः |
जृंभमाणस्य ते बाणाः कायात् निष्पेतुर् अशुगाः || ३-३-१६
He that highly horrendous demon laughed at that arrow-shower, and standing for a while he yawned, and on his yawning and stretching his limbs in fatigue those arrows that earlier have gone speedily, spilled out from his body that speedily. [3-3-16]
स्पर्शात् तु वर दानेन प्राणान् संरोध्य राक्षसः |
विराधः शूलम् उद्यंय राघवौ अभ्यधावत || ३-३-१७
Demon Viradha held back his lives by the touch of boon, and raising up the spear he ran quickly at Rama and Lakshmana. [3-3-17]
तत् शूलम् वज्र संकाशम् गगने ज्वलन उपमम् |
द्वाभ्याम् शराभ्याम् चिच्छेद रामः शस्त्रभृताम् वरः || ३-३-१८
The best wielder of weaponry Rama ripped that spear apart, which is akin to the Thunderbolt of Indra, and that which is like a blaze in the sky, with two arrows in the sky itself. [3-3-18]
तत् राम विशिखैः छिन्नम् शूलम् तस्य आपतत् भुविः |
पपात अशनिना चिन्नम् मेरोर् इव शिला तलम् || ३-३-१९
Shattered by Rama's blazing shafts that spear fallen on ground like the boulder mass of Mt. Meru when it is shattered by Indra's Thunderbolt. [3-3-19]
तौ खड्गौ क्षिप्रम् उद्यंय कृष्ण सर्पौ इव उद्यतौ |
तूर्णम् आपेततुः तस्य तदा प्रहारताम् बलात् || ३-३-२०
They quickly upraised their swords and like a pair of up-swinging black-cobras they rapidly crashed on him, and then battered him mightily. [3-3-20]
स वध्यमान सुभृशम् भुजाभ्याम् परिगृह्य तौ |
अप्रकंप्यौ नरव्याघ्रौ रौद्रः प्रस्थातुम् ऐच्छत || ३-३-२१
He that demon thus beaten very firmly by Rama and Lakshmana, then on grabbing those unwavering ones and manly tigers with his arms, that furious demon wished to carry them away. [3-3-21]
तस्य अभिप्रायम् अज्ञाय रामो लक्ष्मणम् अब्रवीत् |
वहतु अयम् अलम् तावत् पथानेन तु राक्षसः || ३-३-२२
Knowing the thinking of the demon for sure, Rama spoke to Lakshmana, "Let him easily carry us anywhere on his way... [3-3-22]
यथा च इच्छति सौमित्रे तथा वहतु राक्षसः |
अयम् एव हि नः पन्था येन याति निशाचरः || ३-३-२३
"Let this demon carry us as he wishes, and Saumitri, by which way this night-walker goes, that alone will be our way... [3-3-23]
स तु स्व बल वीर्येण समुत्क्षिप्य निशाचरः |
बालाः इव स्कन्ध गतौ चकार अति बलोद्धतः || ३-३-२४
But he that night-walker arrogant as he is by his might has uplifted Rama and Lakshmana like babies by that might and courage alone, and placed them on his shoulders as one would place babies. [3-3-24]
तौ आरोप्य ततः स्कन्धम् राघवो रजनी चरः |
विराधो विनदन् घोरम् जगाम अभिमुखो वनम् || ३-३-२५
That nightwalker Viradha on placing those two Raghava-s on his shoulders gone towards deeper forest yelling very luridly. [3-3-25]
वनम् महा मेघ निभम् प्रविष्टो
द्रुमैः महद्भिः विविधैः उपेतम् |
नाना विधैः पक्षि कुलैः विचित्रम्
शिव आयुतम् व्याल मृगैः विकीर्णम् || ३-३-२६
That demon entered into a baffling forest that is like a very dark cloud in its sheen, where a variety of massive trees are contained in, numerous flocks of vulturine birds are overspreading, and where wild jackals and other predaceous animals are sprawling around, along with Rama and Lakshmana. [3-3-26]
इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये अरण्य काण्डे तृतीयः सर्गः