किष्किन्धा-काण्ड > अंगद और गंधमादन द्वारा पुनः आश्वासन देने पर वानरों का उत्साहित होना
Angada encourages all of the monkeys for searching Seetha and it makes those enervated monkeys to come to their animation. He points out to the wrath of Sugreeva and to its consequences, if the monkeys fail to implement Sugreeva's directive. Though all are fatigued to ramble in wildwoods, where even potable water is scarce, they are invigorated by Angada's advises and again start searching Vindhya ranges, from the beginning.

अथ अंगदः तदा सर्वान् वानरान् इदम् अब्रवीत् |
परिश्रान्तो महा प्राज्ञः समाश्वास्य शनैर् वचः || ४-४९-१
Then on comforting all of those vanara-s the highly diligent one but overly tired Angada slowly spoke this word to them. [4-49-1]
वनानि गिरयो नद्यो दुर्गाणि गहनानि च |
दरी गिरि गुहाः चैव विचिता नः समंततः || ४-४९-२
तत्र तत्र सह अस्माभिः जानकी न च दृश्यते |
तथा रक्षः अपहर्ता च सीतायाः चैव दुष्कृती || ४-४९-३
"We in oneness have searched there and thereabouts in the impassable forests, mountains, and rivers, and unfathomable cavities and in mountain caves up to their end, but we have not seen Janaki, so also that ill-natured demon, the abductor of Seetha, is not seen. [4-49-2, 3]
कालः च नः महान् यातः सुग्रीवः च उग्र शासनः |
तस्मात् भवन्तः सहिता विचिन्वन्तु समंततः || ४-४९-४
"We started a long time back and a great deal of time is lapsed, and Sugreeva is a severe disciplinarian, therefore let the search continued everywhere collectively. [4-49-4]
विहाय तन्द्रीम् शोकम् च निद्राम् चैव समुत्थिताम् |
विचिनुध्वम् तथा सीताम् पश्यामो जनक आत्मजाम् || ४-४९-५
"Surrender not to sluggishness, submit not to sorrowfulness, slouch not to sleep, as these lethargies are presently have come up against you. Let all of you search in such a way how best we can find the daughter of Janaka, Seetha. [4-49-5]
अनिर्वेदम् च दाक्ष्यम् च मनसः च अपराजयम् |
कार्य सिद्धि कराणि आहुः तस्मात् एतत् ब्रवीमि अहम् || ४-४९-६
"Insistency, ingenuity and indomitability of heart are said to be the causes for achieving results, therefore I am speaking all this. [4-49-6]
अद्य अपि इदम् वनम् दुर्गम् विचिन्वन्तु वन ओकसः |
खेदम् त्यक्त्वा पुनः सर्वम् वनम् एतत् विचिन्वताम् || ४-४९-७
"Even now the forest dwellers can search this impenetrable forest, thus get rid of your rue and let all of this forest be searched in its entirety. [4-49-7]
अवश्यम् कुर्वताम् दृश्यते कर्मणः फलम् |
परम् निर्वेदम् आगम्य न हि नः मीलनम् क्षमम् || ४-४९-८
"Fruit of pursuit will definitely be evident for those who undertake an endeavour earnestly, on the other hand, it will be unforgivable to shut our eyes deriving a high dejection. [4-49-8]
सुग्रीवः क्रोधनो राजा तीक्ष्ण दण्डः च वानराः |
भेतव्यम् तस्य सततम् रामस्य च महात्मनः || ४-४९-९
"King Sugreeva is irascible and he is a ruthful persecutor too, oh, vanara-s, we shall always be frightened of him, and of self-reliant Rama as well. [4-49-9]
हितार्थम् एतत् उक्तम् वः क्रियताम् यदि रोचते |
उच्यताम् हि क्षमम् यत् तत् सर्वेषाम् एव वानराः || ४-४९-१०
"All this is being said in the interest of your well-being, and if it is obliging to you it may be done in this way as I have said, if not, any other way out is there which will be conducive for all of us, oh, vanara-s, it may be said." Thus Angada spoke to the troops of monkeys. [4-49-10]
अंगदस्य वचः श्रुत्वा वचनम् गंधमादनः |
उवाच व्यक्तया वाचा पिपासा श्रम खिन्नया || ४-४९-११
On hearing Angada's words, Gandhamaadana who is enervated with thirst and fatigue spoke this sentence with inexplicit words. [4-49-11]
सदृशम् खलु वः वाक्यम् अंगदो यत् उवाच ह |
हितम् च एव अनुकूलम् च क्रियताम् अस्य भाषितम् || ४-४९-१२
"What Angada has said that is indeed appropriate, isn't it! It is advantageous and pragmatic also. Let us carry out as said by him. [4-49-12]
पुनः मार्गामहे शैलान् कन्दराम् च शिलान् तथा |
काननानि च शून्यानि गिरि प्रस्रवणानि च || ४-४९-१३
"Again let us search out mountains, caves, crags, also like that the uninhabited forests and mountain rapids, too. [4-49-13]
यथा उद्दिष्ठानि सर्वाणि सुग्रीवेण महात्मना |
विचिन्वन्तु वनम् सर्वे गिरि दुर्गाणि संगताः || ४-४९-१४
"Let us all collectively search all of the places with forests, mountains and gorges as indicated by that self-assertive Sugreeva." Thus Gandhamaadana spoke to all monkeys. [4-49-14]
ततः समुत्थाय पुनः वानराः ते महाबलाः |
विन्ध्य कानन संकीर्णाम् विचेरुर् दक्षिणाम् दिशम् || ४-४९-१५
Those great-mighty vanara-s again perking themselves up searched the southern compass that is overspread with Vindhya forests. [4-49-15]
ते शारद अभ्र प्रतिमम् श्रीमत् रजत पर्वतम् |
शृंगवन्तम् दरीवंतम् अधिरुह्य च वानराः || ४-४९-१६
तत्र लोध्र वनम् रम्यम् सप्त पर्ण वनानि च |
विचिन्वन्तो हरि वराः सीता दर्शन कान्क्षिणः || ४-४९-१७
Those vanara-s who are the best among monkeys who are desirous of getting a glance of Seetha have clambered up a magnificent Silver Mountain which in statuesque is like an autumnal silvery cloud, and which has many zeniths and caverns, and searched there in the delightful woods of Lodhra trees, and even in the groves of seven-leaved banana plants. [4-49-16, 17]
तस्य अग्रम् अधिरूढाः ते श्रान्ता विपुल विक्रमाः |
न पश्यन्ति स्म वैदेहीम् रामस्य महिषीम् प्रियाम् || ४-४९-१८
Though they searched everywhere on ascending the mountaintop they have not found Seetha, the dear queen of Rama, and though they are immensely venturesome they are fatigued. [4-49-18]
ते तु दृष्टि गतम् दृष्ट्वा तम् शैलम् बहु कंदरम् |
अध्यारोहन्त हरयो वीक्षमाणाः समंततः || ४-४९-१९
On searching what all they could see all over on that many caved mountain those monkeys descended yet keeping an eye on all over that mountain. [4-49-19]
अवरुह्य ततो भूमिम् श्रान्ता विगत चेतसः |
स्थित्वा मुहूर्तम् तत्र अथ वृक्ष मूलम् उपाश्रिताः || ४-४९-२०
Then on climbing down the mountain they reached ground and became tired and inane, and staying there for moment they took shelter at the base of a tree. [4-49-20]
ते मुहूर्तम् समाश्वस्ताः किंचित् भग्न परिश्रमाः |
पुनर् एव उद्यताः कृत्स्नाम् मार्गितुम् दक्षिणाम् दिशम् || ४-४९-२१
They took respite for a moment and when their laboriousness intermitted a little, again they ventured to search the southern direction in its entirety. [4-49-21]
हनुमत् प्रमुखाः ते तु प्रस्थिताः प्लवग ऋषभाः |
विंध्यम् एव आदितः कृत्वा विचेरुः ते समंततः || ४-४९-२२
Again making Mt. Vindhya as the starting point of search, those best fly-jumpers, namely Hanuma and the other chieftains of vanara-s, have searched all over the southern direction for Seetha. [4-49-22]
इति वाल्मीकि रामायणे आदि काव्ये किष्किन्ध काण्डे एको न पंचाशः सर्गः