सुन्दर-काण्ड > प्रहस्त पुत्र जम्बुमाली का वधRavana sends Jambumali, son of Prahasta, to capture Hanuma. Jambumali attacks Hanuma with his numerous arrows. Hanuma hurls a big rock towards Jambumali, but it fails to kill him. Then, Hanuma throws a big sal tree towards Jambumali and the latter succumbs to it.

संदिष्टो राक्षस इन्द्रेण प्रहस्तस्य सुतो बली |
जम्बु माली महादम्ष्ट्रो निर्जगाम धनुः धरः || ५-४४-१
रक्त माल्य अम्बर धरः स्रग्वी रुचिर कुण्डलः |
महान् विवृत्त नयनः चण्डः समर दुर्जयः || ५-४४-२
धनुः शक्र धनुः प्रख्यम् महत् रुचिर सायकम् |
विस्फारयाणो वेगेन वज्र अशनि सम स्वनम् || ५-४४-३
Jambumali, the demon with great tusks, wielding a bow, donning crimson garlands and clothes, wearing beautiful chaplet and charming ear-rings, possessing a gigantic body, having round and open eyes, the demon causing diseases, unconquerable in battle, a strong demon and the son of Prahasta, commanded by Ravana, started stretching with rashness his big bow resembling a rain bow garnished splendorous arrows and which brilliance was similar to that of a lightening and produced a sound like that of a thunder.
तस्य विस्फार घोषेण धनुषो महता दिशः |
प्रदिशः च नभः चैव सहसा समपूर्यत || ५-४४-४
The tumultuous sound created out of the twanging of that bow, soon filled up the quarters, intermediate points and the sky.
रथेन खर युक्तेन तम् आगतम् उदीक्ष्य सः |
हनूमान् वेग सम्पन्नो जहर्ष च ननाद च || ५-४४-५
Seeing him, arriving by a chariot yoked with donkeys, that Hanuma who was endowed with swiftness, was thrilled with joy and made a noise too.
तम् तोरण विटन्कस्थम् हनूमन्तम् महाकपिम् |
जम्बु माली महाबाहुः विव्याध निशितैः शरैः || ५-४४-६
The long-armed Jambumali transfixed sharp arrows into that great monkey, Hanuma who was standing on the top of the archy door-way.
अर्ध चन्द्रेण वदने शिरसि एकेन कर्णिना |
बाह्वोः विव्याध नाराचैः दशभिः तम् कपि ईश्वरम् || ५-४४-७
He transfixed Hanuma the leader of monkeys in the face with an arrow with a crescent-shaped head, on the head with an arrow having an ear-shaped top and in the arms with ten steel arrows.
तस्य तत् शुशुभे ताम्रम् शरेण अभिहतम् मुखम् |
शरदि इव अम्बुजम् फुल्लम् विद्धम् भास्कर रश्मिना || ५-४४-८
That crimson face of Hanuma, hit by an arrow, shone like a full-blown lotus touched by a sun's ray in autumn.
तत्तस्य रक्तम् रक्तेन रञ्जितम् शुशुभे मुखम् |
यथाकाशे महापद्मं सिक्तं चन्दनबिन्दुभिः || ५-४४-९
That face of Hanuma, which was naturally crimson in colour, smeared with blood, beamed like a large lotus in the sky sprinkled with drops of sandal.
चुकोप बाण अभिहतो राक्षसस्य महाकपिः |
ततः पार्श्वे अतिविपुलाम् ददर्श महतीम् शिलाम् || ५-४४-१०
Hanuma, struck by those arrows, was enraged with that demon and then saw by his side, a big rock of a very large measure.
तरसा ताम् समुत्पाट्य चिक्षेप बलवत् बली |
ताम् शरैः दशभिः क्रुद्धः ताडयामास राक्षसः || ५-४४-११
Uplifting that rock with strength, the athletic Hanuma hurled it with force. The enraged demon then struck back that rock with ten arrows.
विपन्नम् कर्म तत् दृष्ट्वा हनूमान् चण्ड विक्रमः |
सालम् विपुलम् उत्पाट्य भ्रामयामास वीर्यवान् || ५-४४-१२
Seeing that work in vain, the powerful Hanuma of terrific prowess, uprooted a very large sal tree and whirled it around.
भ्रामयन्तम् कपिम् दृष्ट्वा साल वृक्षम् महाबलम् |
चिक्षेप सुबहून् बाणान् जम्बु माली महाबलः || ५-४४-१३
Seeing the mighty Hanuma, whirling around the sal tree, the exceedingly strong Jambumali discharged numerous arrows.
सालम् चतुर्भिः चिच्छेद वानरम् पन्चभिः भुजे |
उरसि एकेन बाणेन दशभिः तु स्तन अन्तरे || ५-४४-१४
He splitted sal tree with four arrows and struck the arms of Hanuma with five arrows, in the chest with one arrow and in the space between the breast wit ten arrows.
स शरैः पूरित तनुः क्रोधेन महता वृतः |
तम् एव परिघम् गृह्य भ्रामयामास वेगितः || ५-४४-१५
Hanuma, with his body full of arrows, was highly enraged and taking the same iron rod as well as clasping it swiftly, whirled it around.
अतिवेगो अतिवेगेन भ्रामयित्वा बल उत्कटः |
परिघम् पातयामास जम्बु मालेः महाउरसि || ५-४४-१६
Spinning the iron rod with a great speed, Hanuma, richly endowed with strength and highly agitated, threw it on the broad chest of Jamubumali.
तस्य चैव शिरो न अस्ति न बाहू न च जानुनी |
न धनुः न रथो न अश्वाः तत्र अदृश्यन्त न इषवः || ५-४४-१७
That Jambumali's head was not there, nor his arms, nor his knees, nor his bow, nor his chariot and nor his horses were seen nor his arrows.
स हतः तरसा तेन जम्बु माली महारथः |
पपात निहतो भूमौ चूर्णित अन्ग विभूषणः || ५-४४-१८
Thus struck by Hanuma, the mighty Jambumali, with his limbs and ornaments crushed to powder, was instantly killed and fell dead on the ground.
जम्बु मालिम् च निहतम् किम्करान् च महाबलान् |
चुक्रोध रावणः श्रुत्वा कोप सम्रक्त लोचनः || ५-४४-१९
Hearing Jambumali having been killed, as also the mighty Kimkaras, Ravana was angry with his red enraged eyes.
स रोष सम्वर्तित ताम्र लोचनः |
प्रहस्त पुत्रे निहते महाबले |
अमात्य पुत्रान् अतिवीर्य विक्रमान् |
समादिदेश आशु निशा चर ईश्वरः || ५-४४-२०
Since the mighty son of Prahasta was killed, that Ravana rolling his red eyes with rage, immediately ordered the sons of ministers possessing high strength and prowess, to go to the battle.
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः