युद्ध-काण्ड > नील द्वारा प्रहस्त का वधOn Rama's enquiry, Vibhishana explains the prowess of Prahasta who entered the battle-field. The demons with their arrows and the monkeys with their stones combat each other. Both the monkeys and demons were killed in the battle. Prahasta the demon and Nila the monkey come face to face to fight. Prahasta hurls a volley of darts over Nila. Nila kills Prahasta's horses by hurling a huge tree and breaks his bow. Finally a huge rock hurled by Nila breaks Prahasta's head into myriad pieces and dies. All the other demons abandon the battle-field and return to Lanka.
ततः प्रहस्तं निर्यान्तम् दृष्ट्वा रणकृतोद्यमम् |
उवाच पस्मितं रामो विभीषणमरिंदमः || ६-५८-१
Seeing Prahasta setting out with a martial ardour, Rama the conqueror of enemies, smiling, spoke to Vibhishana as follows:
क एष सुमहाकायो बलेन महता वृतः |
आगच्छति महावेगः किम्रूपबलपौरुषः || ६-५८-२
आचक्ष्व मे महाबाहो वीर्यवन्तम् निशाचरम् |
"Who is he with a very huge body, coming with a great speed along with a large army? O, the mighty armed! Tell me about this strong demon."
राघवस्य वचः श्रुत्वा प्रत्युवाच विभीषणः || ६-५८-३
एष सेनापतिस्तस्य प्रहस्तो नाम राक्ससः |
लङ्कायाम् राक्षसेन्द्रस्य त्रिभागबलसंवृतः || ६-५८-४
वीर्यवानस्त्रविच्छूरः सुप्रख्यातपराक्रमः |
Hearing Rama's words, Vibhishana replied as follows "He is guarded by two-thirds of the army of Lanka. He is a demon of prowess, skilled in the use of mystic weapons and valiant. He is the demon named Prahasta, the Army general of Ravana."
ततः प्रहस्तम् निर्यान्तम् भीमम् भीम पराक्रमम् || ६-५८-५
गर्जन्तम् सुमहा कायम् राक्षसैर् अभिसम्वृतम् |
ददर्श महती सेना वानराणाम् बलीयसाम् || ६-५८-६
अभिसम्जात रोषाणाम् प्रहस्तम् अभिगर्जताम् |
That huge and powerful army of monkeys, who began to emit cries of defiance with fury, thereupon saw the terrible Prahasta of formidable exploits coming forth towards them."
खड्ग शक्त्य् अष्टि बाणाश् च शूलानि मुसलानि च || ६-५८-७
गदाश्च परिघाह् प्रासा विविधाश् च परश्वधाः |
धनूम्षि च विचित्राणि राक्षसानाम् जय एषिणाम् || ६-५८-८
प्रगृहीतान्य् अशोभन्त वानरान् अभिधावताम् |
Swords, lances, daggers, darts, spears, clubs, maces bars, barbed missiles, various kinds of axes and different bows glittered in the hands of demons, who were running up towards the monkeys and seeking victory."
जगृहुः पादपांश् च अपि पुष्पितान् वानर ऋषभाः || ६-५८-९
शिलाश्च विपुला दीर्घा योद्धु कामाह् प्लवम् गमाः |
The monkeys who were burning to fight took hold of trees in flower, rocks and lofty and thick stones."
तेषाम् अन्योन्यम् आसाद्य सम्ग्रामह् सुमहान् अभूत् || ६-५८-१०
बहूनाम् अश्म वृष्टिम् च शर वृष्टिम् च वर्षताम् |
As they approached each other, a very great battle arose between those combatants who showered down a hail of arrows and a bombardment of stones."
बहवो राक्षसा युद्धे बहून् वानर यूथपान् || ६-५८-११
वानरा राक्षसांश् च अपि निजघ्नुर् बहवो बहून् |
In that battle, many of the demons killed several excellent monkeys and several monkeys killed many of the demons."
शूलैः प्रमथिताह् केचित् केचित् तु परम आयुधैः || ६-५८-१२
परिघैर् आहताह् केचित् केचिच् चिन्नाह् परश्वधैः |
Some monkeys were smashed by spears and some others by finer weapons. Some were struck by iron bars and some others were slit by axes."
निरुच्च्वासाह् पुनह् केचित् पतिता धरणी तले || ६-५८-१३
विभिन्न हृदयाह् केचिद् इषु सम्तान संदिताः |
Yet again, some fell breathlessly on the ground and some were destroyed by the arrows aimed at them with their hearts splits asunder."
केचिद् द्विधा कृताह् खड्गैः स्फुरन्तः पतिता भुवि || ६-५८-१४
वानरा राक्षसैः शूलैः पार्श्वतश् च विदारिताः |
Cut into two with the strokes of swords by those powerful demons, some monkeys, trembling, fell on the earth, their sides torn open."
वानरैसः च अपि सम्क्रुद्धै राक्षस ओघाः समन्ततः || ६-५८-१५
पादपैर् गिरि शृन्गैश् च सम्पिष्टा वसुधा तले |
Even the flock of demons on all sides were crushed on to the earth by the furious monkeys with tree and mountain-peaks."
वज्र स्पर्श तलैर् हस्तैर् मुष्टिभिश् च हता भृशम् || ६-५८-१६
वमन् शोणितम् आस्येभ्यो विशीर्ण दशन ईक्षणः |
Having been administered thundering slaps with their hands and terrific blows with their fists, the faces and eyes of demons were were lacerated. The demons vomited plenty of blood from their months."
आर्त स्वरम् च स्वनताम् सिम्ह नादम् च नर्दताम् || ६-५८-१७
बभूव तुमुलः शब्दो हरीणाम् रक्षसाम् युधि |
A tumultuous clamour arose among monkeys and demons, as cries of pain and leonine roars were bellowed."
वानरा राक्षसाह् क्रुद्धा वीर मार्गम् अनुव्रताः || ६-५८-१८
विवृत्त नयनाह् क्रूराश् चक्रुह् कर्माण्य् अभीतवत् |
The monkeys and the demons with anger, following the path of heroes, with their cruel and hostile eyes, accomplished their deeds with great courage."
नर अन्तकः कुम्भ हनुर् महा नादह् समुन्नतः || ६-५८-१९
एते प्रहस्त सचिवाह् सर्वे जघ्नुर् वन ओकसः |
Narantaka Kumbhahanu, Mahanada and Samunnata all these companions of Prahasta killed the monkeys."
तेषाम् आपतताम् शीघ्रम् निघ्नताम् च अपि वानरान् || ६-५८-२०
द्विविदो गिरि शृन्गेण जघान एकम् नर अन्तकम् |
Dvivida, with a mountain-peak, struck down Narantaka, the one among them who was rushing upon quickly and killing the monkeys."
दुर्मुखः पुनर् उत्पाट्य कपिः स विपुल द्रुमम् || ६-५८-२१
राक्षसम् क्षिप्र हस्तस् तु समुन्नतम् अपोथयत् |
The ape Durmukha on his part, with a ready hand, uprooted a very large tree and crushed the demon Samunnata."
जाम्बवांस् तु सुसम्क्रुद्धः प्रगृह्य महतीम् शिलाम् || ६-५८-२२
पातयाम् आस तेजस्वी महा नादस्य वक्षसि |
The energetic Jambavan with a great fury seized a huge rock and threw it on the chest-region of Mahanada."
अथ कुम्भ हनुस् तत्र तारेण आसाद्य वीर्यवान् || ६-५८-२३
वृक्षेण अभिहतो मूर्ध्नि प्राणांस् तत्याज राक्षसः |
Then, the valiant Kumbhahanu there in the battle, having attacked the General Tara, who was armed with a huge tree, received a blow immediately cost him his life."
अमृष्यमाणस् तत् कर्म प्रहस्तो रथम् आस्थितः || ६-५८-२४
चकार कदनम् घोरम् धनुष् पाणिर् वन ओकसाम् |
Not tolerating the aforesaid act, Prahasta having occupied his chariot with bow in hand, caused a terrible havoc among the monkeys."
आवर्त;इव सम्जज्ने;उभयोह् सेनयोस् तदा || ६-५८-२५
क्षुभितस्य अप्रमेयस्य सागरस्य इव निस्वनः |
Then, with the rapid movement of both the armies, there arose of clamour resembling the roar of an unfathomable and tempestuous ocean in a time of dissolution."
महता हि शर ओघेण प्रहस्तो युद्ध कोविदः || ६-५८-२६
अर्दयाम् आस सम्क्रुद्धो वानरान् परम आहवे |
The demon Prahasta, who was hard to be subdued in battle, with full of anger, tormented the monkeys by an immense avalanche of arrows in that great combat."
वानराणाम् शरीरैस् तु राक्षसानाम् च मेदिनी || ६-५८-२७
बभूव निचिता घोरा पतितैर् इव पर्वतैः |
By the frightening corpses of monkeys and demons, appearing like hideous mountains, a very extensive area of the ground is covered."
सा मही रुधिर ओघेण प्रच्चन्ना सम्प्रकाशते || ६-५८-२८
संचन्ना माधवे मासि पलाशैर् इव पुष्पितैः |
That ground, covered by the stream of blood, shone as in the month of spring when overspread fully with the bloossoming crimson-coloured Palasa flowers."
हरि वीर ओघ वप्राम् तु भग्न आयुध महा द्रुमाम् || ६-५८-२९
शोणित ओघ महा तोयाम् यम सागर गामिनीम् |
यकृत् प्लीह महा पन्काम् विनिकीर्ण अन्त्र शैबलाम् || ६-५८-३०
भिन्न काय शिरो मीनाम् अन्ग अवयव शाड्वलाम् |
गृध्र हंस गण आकीर्णाम् कन्क सारस सेविताम् || ६-५८-३१
मेधः फेन समाकीर्णाम् आर्त स्तनित निस्वनाम् |
ताम् कापुरुष दुस्ताराम् युद्ध भूमिमयीम् नदीम् || ६-५८-३२
नदीम् इव घन अपाये हंस सारस सेविताम् |
राक्षसाह् कपि मुख्याश् च तेरुस् ताम् दुस्तराम् नदीम् || ६-५८-३३
यथा पद्म रजो ध्वस्ताम् नलिनीम् गज यूथपाः |
With the heaps of warriors for its banks the broken weapons its trees, the torrents of blood its huge waves, death appeared like an ocean receiving its floods, livers and spleens its mire, entrails its moss, severed heads and trunks the fish, and morsels of flesh the grass, the innumerable vultures its lovely swans, herons its geese, covered as it was with fat for the foam, the tumult the sound of its waters, the battle field resembled a river, incapable of being crossed by cowards, visited by water-fowls at the end of the rainy season, those demons and the foremost of the monkeys crossed over that impassable river, as elephants lead their herds across a lake that the lotuses have covered with pollen."
ततः सृजन्तम् बाण ओघान् प्रहस्तम् स्यन्दने स्थितम् || ६-५८-३४
ददर्श तरसा नीलो विनिघ्नन्तम् प्लवम् गमान् |
Then, Nila saw Prahasta who was employing a multitude of arrows sitting in the chariot and annihilating the monkeys swiftly."
उद्धूत इव वायुः खे महादभ्रबलं बलात् || ६-५८-३५
समीक्ष्याभिद्रुतम् युद्धे प्रहस्तो वाहिनीपतिः |
रथेनादित्यवर्णेन नीलमेवाभिदुद्रुवे || ६-५८-३६
Seeing Nila who was running towards him in the battle-field, as a rocking wind in the sky rushes towards a large massive clouds, Prahasta the Army general attacked Nila himself with his chariot having the sun's colour."
स धनुर्धन्विनां श्रेष्ठो विकृष्य परमाहवे || ६-५८-३७
नीलाय व्यसृजद्बाणान् प्रहस्तो वाहिनीपतिः |
That Prahasta the Army General, who was excellent among the wielders of bow, drew the bow-string and hurled the arrows towards Nila in that great battle."
ते प्रेत्य निशिखा नीलं विनिर्भिद्य समाहिताः || ६-५८-३८
महीम् जग्मुर्महावेगा रोषिता इव पन्नगाः |
Those arrows with a great speed resembling furious snakes employed by Prahasta proceeded towards Nila, pierced him and fell on the ground."
नीलः शरैरभिहतो निशितैर्ज्वलनोपमैः || ६-५८-३९
स तम् परम दुर्धर्षम् आपतन्तम् महा कपिः |
प्रहस्तम् ताडयाम् आस वृक्षम् उत्पाट्य वीर्यवान् || ६-५८-४०
That great ape of prowess Nila, who was struck by sharp arrows resembling flames, uprooted a tree and thumped it on the descending Prahasta who was most difficult to be assaulted."
तस्य बाणगणानेव राक्षसस्य दुरात्मनः |
अपारयन् वारयितुम् प्रत्यगृह्णान् निमीलितः || ६-५८-४१
Being unable to restrain the series of arrows hurled at him by that evil-minded demon, nila received them with closed eyes."
यथैव गो वृषो वर्षम् शारदम् शीघ्रमागतम् |
एवम् एव प्रहस्तस्य शर वर्षम् दुरासदम् || ६-५८-४२
निमीलित अक्षः सहसा नीलः सेहे सुदारुणम् |
Like a bull standing under a sudden autumnal down-pour, so under that intolerable and sudden rain of darts released by Prahasta, Nila endured with closed eyes though it was scarce to be endured."
रोषितः शर वर्षेण सालेन महता महान् |
प्रजघान हयान् नीलह् प्रहस्तस्य मनो जवान् || ६-५८-४३
The exceedingly strong and the great Nila, enraged over the volley of darts, killed Prahasta's horses by hurling a huge Sala tree on them."
ततो रोषपरीतात्मा धनुस्तस्य दुरात्मनः |
बभञ्ज तरसा नीलो ननाद च पुनः पुनः || ६-५८-४४
Thereafter the greatly enraged Nila quickly broke the bow of Prahasta the evil-minded demon and shouted again and again."
विधनुस् तु कृतस् तेन प्रहस्तो वाहिनी पतिः |
प्रगृह्य मुसलम् घोरम् स्यन्दनाद् अवपुप्लुवे || ६-५८-४५
Deprived of his bow, Prahasta the leader of the army, seizing a formidable mace, leapt down from the chariot."
ताव् उभौ वाहिनी मुख्यौ जात रोषौ तरस्विनौ |
स्थितौ क्षतज दिग्ध अन्गौ प्रभिन्नाव् इव कुन्जरौ || ६-५८-४६
Those two army-chiefs, who were courageous and in whom enmity had sprung up, with their limbs covered with blood, wee standing like two elephants in rut."
उल्लिखन्तौ सुतीक्ष्णाभिर् दम्ष्ट्राभिर् इतरेतरम् |
सिम्ह शार्दूल सदृशौ सिम्ह शार्दूल चेष्टितौ || ६-५८-४७
विक्रान्त विजयौ वीरौ समरेष्व् अनिवर्तिनौ |
कान्क्षमाणौ यशः प्राप्तुम् वृत्र वासवयोः समौ || ६-५८-४८
Lion and tiger in gait, lion and tiger in gestures, those two warriors tore each other with their shap teeth. Vanquishers of other heroes and intrepid combatants, both of them, thirsting for fame, resembled Vritra and Indra."
आजघान तदा नीलम् ललाटे मुसलेन सः |
प्रहस्तः परम् आयस्तस् तस्य सुस्राव शोणितम् || ६-५८-४९
Then, that Prahasta exerting himself well struck Nila on his forehead with a mace and blood oozed from his forehead."
ततः शोणित दिग्ध अन्गह् प्रगृह्य सुमहा तरुम् |
प्रहस्तस्य उरसि क्रुद्धो विससर्ज महा कपिः || ६-५८-५०
Whereupon, that great ape, his limbs smeared with blood, seized a huge tree and struck Prahasta full in his chest with fury."
तम् अचिन्त्य प्रहारम् स प्रगृह्य मुसलम् महत् |
अभिदुद्राव बलिनम् बली नीलम् प्लवम् गमम् || ६-५८-५१
Ignoring that blow, he seized a huge mace and ran in strength towards Nila the strong monkey."
तम् उग्र वेगम् सम्रब्धम् आपतन्तम् महा कपिः |
ततः सम्प्रेक्ष्य जग्राह महा वेगो महा शिलाम् || ६-५८-५२
Seeing Prahasta of terrible velocity briskly rushing towards him, Nila the great monkey took a huge rock swiftly."
तस्य युद्ध अभिकामस्य मृधे मुसल योधिनः |
प्रहस्तस्य शिलाम् नीलो मूर्ध्नि तूर्णम् अपातयत् || ६-५८-५३
Nila quickly hurled that rock on the head of Prahasta who was longing for war and fighting with a mace in the battle."
नीलेन कपिमुख्येन विमुक्ता महती शिला |
बिभेद बहुधा घोरा प्रहस्तस्य शिरस् तदा || ६-५८-५४
Then, that huge and terrific rock hurled by Nila the leader of the monkeys broke Prahasa's head into myriad pieces."
स गत असुर् गत श्रीको गत सत्त्वो गत इन्द्रियः |
पपात सहसा भूमौ चिन्न मूल;इव द्रुमः || ६-५८-५५
That Prahasta who lost his breath, was disfigured and dead, bereft of his senses and at once fell on the ground like a tree cut up by the root."
विभिन्न शिरसस् तस्य बहु सुस्राव शोणितम् |
शरीराद् अपि सुस्राव गिरेह् प्रस्रवणम् यथा || ६-५८-५६
A lot of blood oozed from his broken head. From his body two, blood streamed forth like a cascade from a mountain."
हते प्रहस्ते नीलेन तद् अकम्प्यम् महद् बलम् |
रक्षसाम् अप्रहृष्टानाम् लन्काम् अभिजगाम ह || ६-५८-५७
Thier leader having been slain by Nila that unshakable and large army of demons, becoming disconsolated, withdrew to Lanka."
न शेकुः समवस्थातुम् निहते वाहिनी पतौ |
सेतु बन्धम् समासाद्य विशीर्णम् सलिलम् यथा || ६-५८-५८
Thier chief of Army having been killed, those demons could not continue to stand firmy there, any more than water on reaching a breached bridge."
हते तस्मिंसः चमू मुख्ये राक्षसस् ते निरुद्यमाः |
रक्षः पति गृहम् गत्वा ध्यान मूकत्वम् आगताः || ६-५८-५९
प्रप्ताः शोकार्णावम् तीव्रम् विसम्ज्ञा इव ते.भवन् |
That Prahasta the chief of Army having been slain, those demons dumb dispirited and inactive, regained the abode of their king. They became unconscious as it were plunged in an ocean of burning grief."
ततस् तु नीलो विजयी महा बलः |
प्रशस्यमानः स्वकृतेन कर्मणा |
समेत्य रामेण सलक्ष्मणेन |
प्रहृष्ट रूपस् तु बभूव यूथपः || ६-५८-६०
The triumphant Nila, however, was honoured by Rama and Lakshmana for his task well accomplished and experienced supreme joy."
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे आदिकाव्ये युद्धकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः